Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 22 lediga tjänster

 

Sista ansökan
I arbetet som biträdande rektor ingår personalansvar, arbetsledning, rekrytering och att leda och driva pedagogisk utveckling. Du har ett operativt ansvar för i första hand Bagarmossens verksamheter grundskola och fritidshem med inriktning mot åk F-2. I det ingår elevhälsa, att leda ett av enhetens elevhälsoteam, uppföljning av resultat.
Du arbetar tillsammans med klasslärarna med att göra anpassningar så att alla våra elever får möjligheter att nå sina mål. Du undervisar eleverna på ett varierat sätt och är flexibel i ditt val av undervisningsmetoder så att de passar eleverna du jobbar med.
Du kommer att arbeta som speciallärare/specialpedagog med ett särskilt ansvar för 4-5 klasser i åk 1-3. Vi arbetar inkluderande och ditt uppdrag är att tillsammans med pedagogerna skapa goda lärmiljöer utifrån elevernas behov och förutsättningar.
Som biträdande rektor för förskoleklass och fritidshem/fritidsklubb har du verksamhets- och personalansvar. Du kommer att ansvara för pedagogisk utveckling och lärande i förskoleklassen och fritidshemmet i ett heldagsperspektiv. Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp och arbeta i nära samarbete med övriga biträdande rektorer.
Som förskolechef kommer du att ha fullt verksamhetsansvar vilket innebär att du leder den pedagogiska utvecklingen av förskolan på ett kvalitetsmedvetet sätt i enlighet med lagar, mål och styrdokument. Ansvarsområdet inkluderar även personal, ekonomi och arbetsmiljö.
Som förskolechef kommer du att ha fullt verksamhetsansvar vilket innebär att du leder den pedagogiska utvecklingen av förskolan på ett kvalitetsmedvetet sätt i enlighet med lagar, mål och styrdokument. Vi erbjuder dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Du kommer att ingå i ett stort och välfungerande elevhälsoteam som hela tiden strävar efter att utvecklas. Dina uppgifter kommer i huvudsak att handla om att ge riktat specialpedagogiskt stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper men även om att stötta lärarna i form av lektionsbesök.
Som förskolechef kommer du att ha fullt verksamhetsansvar vilket innebär att du leder den pedagogiska utvecklingen av förskolan på ett kvalitetsmedvetet sätt. Du kommer att arbeta i en starkt decentraliserad organisation med stort ansvar för att med befintliga resurser utveckla verksamheten mot ökad måluppfyllelse.
Vi på Eiraskolan behöver en ny fantastisk kollega som vill arbeta som speciallärare. Du kommer vara en del av vårt engagerade elevhälsoteam.Din uppgift är att samverka kring och stödja pedagogernas arbete med planering, genomförande och utvärdering av extra anpassningar och planera, genomföra och utvärdera specialpedagogiska insatser.
Vi söker nu en lärare som kan undervisa och ta det övergripande ansvaret för eleverna som läser ämnesområden. Om du är intresserad kan lärartjänsten även kombineras med uppdraget som arbetslagsledare för teamet som jobbar i grundsärskolan. I rollen som lärare är det din uppgift att motivera och ge varje elev möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara som speciallärare för åk 4-6. Vi har  även en mindre undervisningsgrupp 4-6 där du kommer att fungera som stöd för läraren. Du kommer ingå i arbetslaget åk 4-6. På skolan finns en specialpedagog för 4-6 som du kommer att ha ett nära samarbete med.
ESS-gymnasiet söker nu en matematiklärare, lämpligen med behörighet att undervisa inom gymnasiet. Gärna med kompetens inom musik och specialpedagogik, för att fungera inom sjukhusskolornas verksamhet. Arbetet inom sjukhusundervisningen innebär samarbete med vården.
Vi söker dig Speciallärare eller Specialpedagog till vår fina skola åk F-6. Där du som viktig medlem i skolans ElevHälsoTeam, bidrar med din kompetens till vårt salutogena förhållningssätt och har stort fokus på förebyggande insatser. I lärandemiljön med arbetslag och lärare arbetar du aktivt med att handleda.
Du kommer att arbeta i vår Studio där vi ger elever stöd med läs- och skriv-, matematik- och koncentrationssvårigheter samt till elever inom autismspektrat. Du samarbetar med undervisande lärare för att hitta fungerande arbetsformer i den ordinarie klassrumsundervisningen och i ditt uppdrag kommer du att arbeta både främjande, förebyggande och åtgärdande.
Vi söker dig som kan leda lärare och pedagoger för att skapa en trygg och ordnad pedagogisk miljö med eleven i centrum där fokus ligger på inlärning. Även leda förebyggande och hälsofrämjandet arbete i ansvarsområdet samt kontinuerligt driva utveckling inom ramen för dessa.
Arbetet som specialpedagog på Örbyskolan innebär att du är en viktig medlem i vårt Elevhälsoteam och bidrar med din kompetens. Vi har stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. I samarbetet med arbetslag och personal kommer du att handleda och stödja arbetet kring våra elever.
Vi söker dig som kan leda lärare och pedagoger för att skapa en trygg och ordnad pedagogisk miljö med eleven i centrum där fokus ligger på inlärning, leda förebyggande och hälsofrämjandet arbete i ansvarsområdet samt kontinuerligt driva utveckling inom ramen för dessa.
Som biträdande rektor blir det din uppgift att stödja rektor i att leda och utveckla verksamheten till nästa nivå. Du blir en av våra främsta kulturbärare på skolan. Tillsammans med rektor och övrig personal bidrar du till organiseringen av en skola med hög kvalitet och attraktivitet.
Speciallärare till en av våra tre grundsärskoleklasser. Du är mentor och handledare för din klass och elevassistenter. I ett nära samarbete med ditt arbetslag planerar och genomförs en individuellt anpassad undervisning till dina elever. Mycket undervisning sker i tvärgrupper.
Du kommer att arbeta med kartläggning, planering och genomförande särskilda stödåtgärder samt handledning av lärare och övriga pedagoger i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd utifrån ÅP. Du kommer att medverka vid utformning av ÅP och ansökningar om tilläggsbelopp samt delta i möten med VH och elevhälsoteamets möten.
Tjänsten är riktad mot skolans elever i åk 4. Du kommer att arbeta med elever med målsättningen att de ska nå kunskapskraven. Arbetet sker i nära samarbete med andra klass-/ämneslärare. På Mariaskolan är vi inne i ett förändringsarbete där vi strävar efter att utveckla ett mer inkluderande förhållningssätt.
Du planerar, genomför och utvärderar specialundervisning utifrån de enskilda elevernas behov. Detta innebär att du kan både ha undervisning med enskilda elever, mindre elevgrupper och/eller genomföra en del av det särskilda stödet inom elevens egen klass.