Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 40 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Som biträdande rektor på S:t Eriks gymnasium är du en del av ett ledningslag som gemensamt leder och utvecklar verksamheten på hela skolan. I uppdraget ingår särskilt att ansvara för Hantverksprogrammet och vuxenutbildningen samt för El- och energiprogrammet med lärlingsutbildning.
Som biträdande rektor på S:t Eriks gymnasium är du en del av ett ledningslag som gemensamt leder och utvecklar verksamheten på hela skolan. I uppdraget ingår särskilt att ansvara för det samhällsvetenskapliga programmet samt det estetiska programmet.
Som biträdande rektor på S:t Eriks gymnasium är du en del av ett ledningslag som gemensamt leder och utvecklar verksamheten på hela skolan. I uppdraget ingår särskilt att ansvara för det naturvetenskapliga programmet, språkintroduktion och riksgymnasiet för rörelsehindrade (RgRh).
Planering och genomförande av undervisning i åk 3-6. Du kommer att vara en av tre mentorer i en årskurs och du kommer att delta i ett av våra arbetslag. Vi arbetar språkutvecklande och vi har alltid eleven i fokus. Vi arbetar aktivt med anpassningar och har stor förståelse för elevers olika behov.
Arbetsbeskrivning, ansvara och leda arbetet i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor. Handleda personal i specialpedagogiska frågor. Ansvara för utredningar och dokumentation kring elever i behov av särskilt stöd. Ansvar för framtagande av åtgärdsprogram tillsammans med berörda pedagoger
Du är mentor och handledare för din klass och elevassistenter. I ett nära samarbete med ditt arbetslag planerar och genomförs en individuellt anpassad undervisning till dina elever. Mycket undervisning sker i tvärgrupper. Tillsammans med dina lärarkollegor planerar och genomför du dessa aktiviteter.
Du kommer som speciallärare att ansvara för ett av våra sex arbetslag och vara en del av vårt elevhälsoteam. Vi erbjuder dig Vi har ett välfungerande elevhälsoteam där du kommer att samarbeta med andra speciallärare, kurator, skolsköterska, skolpsykolog samt ansvarig skolledare.
Vi söker lärare med olika ämneskombinationer. Du kommer att vara en av tre mentorer i två klasser och du kommer att delta i ett av våra arbetslag. Möjlighet finns till försteläraruppdrag. Då ingår du i skolutvecklingsgruppen som ansvarar för och driver det kollegiala arbetet och utvecklingsarbetet framåt.
Du arbetar som speciallärare alternativt specialpedagog. Beroende på din kompetens, erfarenhet och inriktning arbetar du både med övergripande elevhälsofrågor och har undervisning för elever i behov av särskilt stöd. I det övergripande arbetet ingår bland annat stöd; coachning och handledning av pedagoger.
Beroende av om du är speciallärare eller specialpedagog så utformar vi uppdraget gemensamt. Vi vill ha fokus på det främjande och förebyggande arbetet och vi behöver specialpedagogisk kunskap för att bygga strukturer som ska gynna alla elevers lärande.
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Södermalmsskolan – en skola att räkna med! Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm för alla. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Södermalmsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola från förskoleklass upp till åk 9 vid Mariatorget på Södermalm. Skolan har 850 elever och 130 personal. Södermalmsskolan är en populär skola med elever och personal som trivs.   Läs gärna om Södermalmsskolan på www.sodermalmsskolan.stockholm.se Arbetsuppgifter Undervisning i ämnen i årskurs 7-6 i grundsärskolan. I tjänsten ingår mentorskap. Du kommer att ha ett nära samarbete med elevassistenter som du arbetar tillsammans med i gruppen. Du kommer även att samverka med andra lärare, ditt arbetslag samt elevhälsan kring eleverna. Kvalifikationer Du ska - ha lärarlegitimation med behörighet att undervisa elever i grundsärskolan årkurs 7-9 - ha erfarenhet av att undervisa elever med funktionsvariation - ha ett inkluderande förhållningssätt - ha god samarbetsförmåga - alltid ha eleverna i fokus - tycka att utveckling är berikande och vilja vara med och utveckla verksamheten Vi arbetar med formativ bedömning och pedagogiska planeringar varpå erfarenhet av detta är meriterande. Ett positivt förhållningssätt, kvalitetstänkande och flexibilitet är något vi värderar högt. Vi lägger dessutom stor vikt vid personliga egenskaper. Att du använder IT som en naturlig del i undervisningen är en självklarhet. Alla våra klassrum är utrustade med SMART Boards och eleverna har tillgång till bärbara datorer och iPads. Villkor Tjänsten utlyses under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för övertalig. Du ska vid eventuell anställning kunna uppvisa aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister.   Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Speciallärare inom matematik. Tillsammans med andra undervisande lärare kommer du att vara ansvarig för att de elever som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas och får rätt form av stöd. Du kommer att arbeta i vår Studio där vi ger elever stöd med läs- och skriv-, matematik- och koncentrationssvårigheter.
Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam samt i ett skolövergripande arbetslag för hela skolans EHT. Du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga speciallärare. Inom EHT fördelas ansvar och uppdrag, exempelvis för observationer, dokumentation och uppdrag kring elever som behöver stöd.
Som chef är du trygg i din roll och är engagerad i ditt uppdrag. Du vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll och reflekterar ofta hur du kan bidra till förbättrade resultat. Du kommer att tillsammans med rektor och administrativ chef ingå i skolledningen.
Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill leda Sandåkraskolan mot målet att bli Sveriges bästa skola. Du kommer närmast ansvara för att leda pedagoger som arbetar i årskurs F-3 samt fritidshemmet. Vi förväntar oss att du är en tydlig chef som med pondus skapar trygghet hos elever, föräldrar och medarbetare.
Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamheten och att leda den i förhållande till de nationella och kommunala styrdokumenten. Som pedagogisk ledare förväntas du driva utvecklingsfrågor i nära samarbete med dina medarbetare. Du ingår även i verksamhetschefens ledningsgrupp.
I bygden finns ett stort engagemang för landsbygdutveckling och skolan har en central roll. Skolan genomsyras av trygghet och gemenskap. Där eleverna genom att använda sina förmågor och olika uttrycksformer får de kunskaper som behövs för att kunna välja sin egen framtid.
Som speciallärare på Bredängsskolan har du en nyckelroll i att stärka eleverna i deras studier. Speciallärare ska arbeta operativt direkt med elever i lärandesituationer. Det kan handla om enskild undervisning, undervisning i mindre grupp eller stöd i ordinarie klassrum.
Som biträdande stabschef ska du bistå grundskoleavdelningens stabschef i dennes uppdrag i att säkerställa att avdelningens handläggar- och administrativa stöd används på ett effektivt och systematiskt sätt utifrån styrdokument och gemensamt framtagna uppdrag.
I uppdraget som specialpedagog ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande. Du ingår i skolans EHT-team.
Som specialpedagog hos oss arbetar du på både individ-, grupp- och organisationsnivå för att skapa och utveckla goda lärandemiljöer och förutsättningar för alla elever att utvecklas mot läroplanens mål. Du kommer att arbeta operativt bland elever i behov av stöd både enskilt, i mindre grupp och i ordinarie klass.
Vi söker nu en biträdande rektor till skolan som tillsammans med rektor ska ansvara för skolans ledning. Som biträdande rektor kommer du att vara ansvarig för skolans introduktionsprogram, samt arbetet med elevdemokrati och elevinflytande. Du kommer vara en viktig kugge i skolans ledningsgrupp.
Skolan söker nu en biträdande rektor som vill vara med i vår skolutveckling och som vill vara med att utveckla så väl skol- och fritidsverksamhet. I ditt uppdrag ingår bl.a. Personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhets- och ekonomiansvar inom ansvarsområdet, att prioritera det pedagogiska uppdraget.
Som kurator kommer du att vara ett stöd i skolornas arbete med att arbeta för att de elever som har en problematisk skolfrånvaro kommer tillbaka i undervisning. Du kommer tillsammans med samordnare/speciallärare att ta emot uppdrag från skolorna och prioritera dessa.

Tillsammans med de tre skolpsykologer som idag finns i kommunen, blir du en naturlig samarbetspartner och länk mellan enheten för närvarostöd och rektorsområdet. I detta arbete ingår att aktivt arbeta med kompetensutveckling och implementering av handlingsplan gällande problematisk skolfrånvaro.

Som speciallärare kommer du att vara ett stöd i skolornas arbete med att arbeta för att de elever som har en problematisk skolfrånvaro kommer tillbaka. Du kommer tillsammans med samordnare/speciallärare och kurator att vara de som tar emot uppdrag från skolorna och som prioriterar dessa.

Vi söker en specialpedagog till åk 7-9. I uppdraget som specialpedagog ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidra till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande.
Som speciallärare på Rosenholmsskolan arbetar du tillsammans med våra pedagoger kring de elever som behöver särskilt stöd. Du är också spindeln i nätet i arbetet med åtgärdsprogram, och deltar i skolans EHT-team tillsammans med kurator, sjuksköterska, specialpedagog och rektor.
Du stöttar lärare i utformningen av pedagogiska kartläggningar, utredning särskilt stöd samt utformar åtgärdsprogram. Du planerar, genomför och utvärderar specialundervisning utifrån de enskilda elevernas behov. Du undervisar enskilda elever, mindre grupper eller är inne i klassen.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla elevhälsoarbetet till att bli ännu mer främjande och förebyggande samtidigt som det åtgärdande arbetet effektiviseras. Du ingår i skolans EHT-team, handleder pedagoger, undervisar elever enskilt och i mindre grupper, stöttar i klassrum.
I uppdraget som specialpedagog/speciallärare ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges de bästa förutsättningar för lärande.
Som speciallärare arbetar du med att ge stöd till elever i enskilt, i grupp och i klass. Du samarbetar med övriga lärare, hjälper till att upprätta åtgärdsprogram, följer tillsammans med lärare upp de kartläggningar som genomförs i olika klasser, samarbetar med rektor och övrig elevhälsapersonal.
Skolfamteam - ett team som består av en psykolog och en specialpedagog som har ett nära samarbete med socialsekreterare inom barn- och familjeenheten. Skolfam är en förebyggande arbetsmodell vars syfte är att stärka skolresultaten för familjehemsplacerade barn.
Som Speciallärare finns en stor frihet att skapa det bästa för våra elever för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsinhämtning. Det handlar om att hitta lösningar och nya vägar för att möta elevernas behov. Ett spännande arbete som är utmanande och kreativt.
Du kommer att tillhöra ett team på skolan som arbetar för att tillgängliggöra skolans verksamhet för alla elever. Ett av dina uppdrag är att vara tillgänglighetssamordnare vilket bl.a. innebär att leda den grupp av lärare som arbetar med kollegiala samtal på skolan.
Till Björknässkolans skolenhet hör även fem mindre skolor och särskilda undervisningsgrupper - Alphyddegruppen, Centrumgruppen, Björkbacken, Solfjäderns specialförskola och Björknäs gymnasiesärskola. Björknäs grundsärskola är en skola för elever med flerfunktionsnedsättningar.
Som specialpedagog/speciallärare kommer du att arbeta med undervisning för elever i behov av särskilt stöd, både enskilt och i grupp. Du kommer att handleda och ge stöd till lärare, arbetslag och mentorsgrupper med exempelvis individuellt anpassat material som eleverna kan arbeta med i klassrummet.
Vi söker en biträdande rektor åk 4-6. Du är en person som har hittat trygghet i ledarrollen och därför tycker om och känner engagemang i arbetet. Du vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll och reflekterar ofta över hur du kan bidra till förbättrade resultat, både personligen, samt ur elev- och lärarperspektiv.
Som specialpedagog på Hässelby Villastads skola ingår du i skolans elevhälsoteam som även omfattar skolsköterska, skolpsykolog, kurator, biträdande rektor, samt andra specialpedagoger. Du är bland annat en av huvudpersonerna inför upprättandet av åtgärdsprogram, extraanpassningar och att söka verksamhetsstöd.
Som lärare planerar och genomför du, utifrån varje elevs behov, undervisning baserad på kurs- och ämnesplanerna för särskild undervisning. I arbetsuppgifterna ingår utöver undervisning, planering och annat pedagogiskt arbete, internt och externt samarbete, dokumentation av olika slag samt pedagogiskt utvecklingsarbete.