Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 15 lediga tjänster

 

Sista ansökan
I uppdraget ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande. Du handleder pedagoger, undervisar elever enskilt och/eller i mindre grupp, stöttar i klassrum.
Som biträdande rektor på Sjöstadsskolan har du ett spännande, omväxlande och ansvarsfullt arbete. Du kommer tillsammans med en kollega att leda arbetet med personal och barn/elever på Sjöstadsskolans F-3 och fritidshem samtidigt som du med rektor och övrig skolledning driver hela skolans utveckling framåt.
Som specialpedagog i Trollboda Smedshagen förskolor är dina huvudsakliga arbetsuppgifter, observation i verksamheten, arbeta enskilt eller med barngrupper. Modellinlärning i barngrupp och enskilt. Vara ett stöd till förskolepersonal i upprättande av kartläggning och handlingsplaner.
Du ansvarar för att eleven utmanas till optimalt lärande utifrån sina individuella förutsättningar. Som speciallärare kommer du att arbeta med elever med behov av stöd både individuellt och i grupp. Du har ansvar för att göra dokumentation som bedömning, pedagogisk kartläggning, upprätta åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner.
2019-02-28 
I uppdraget ligger att synliggöra det goda arbete som sker på skolan för allmänheten. Som rektor ansvarar du för den pedagogiska verksamheten vid skolan och att skapa förutsättningar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Du ansvarar för dess kvalitet, ekonomi samt dess mål- och resultatstyrning.
Som speciallärare på Annebergs skola arbetar du ihop med en av våra speciallärare och övriga pedagoger kring de elever som behöver Särskilt stöd och extra anpassningar.Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Som speciallärare ingår du i skolans elevhälsoteam.
Socialpedagogens roll är skräddarsydd efter eleven och dennes behov. Arbetet sker i samspel med eleven, vårdnadshavaren, dess skola samt eventuella nätverk runt eleven. Målet är att insatsen ska leda till att eleverna i årskurs 9 får ökad tilltro till sin egen förmåga.
Som rektor i Stockholms stad förväntas du leda det pedagogiska utvecklingsarbetet och se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer. Du arbetar tillsammans med medarbetarna i förändrings- och utvecklingsarbete och är lyhörd för idéer och förslag.
Örbyskolan söker nu en biträdande rektor som ska leda åk 7-9. Du är operativt ansvarig för den delen av skolan, har personalansvar för pedagogisk personal, samt även ansvar för elevhälsa och studieresultat. Du ingår i skolans ledningsgrupp bestående av rektor, tre biträdande rektorer samt en biträdande enhetschef.
Som specialpedagog tillhör du skolans elevhälsoteam. Ditt fokus kommer i första hand ligga på det främjande, förebyggande och utvecklande arbetet. Men du kommer också arbeta med att stötta lärare och elever, göra pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram samt övriga uppgifter som ingår i specialpedagogsprofessionen.
Som rektor ser du helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du visar tillit och förtroende för medarbetarna och ger uttryck för tydliga, höga förväntningar samt krav.
Skolporten behöver förstärka vår konferensavdelning och söker därför en projektledare/konferensproducent. Arbetet innebär att vara ansvarig för konferensproduktion från idé till utvärdering. Alla våra konferenser vänder sig till de verksamma i förskola och skola, och vi söker därför någon som har sin bakgrund inom skola och utbildning.
Som speciallärare varierar dina arbetsuppgifter. Du arbetar såväl främjande som åtgärdande och med fokus på tidiga insatser. Du stödjer elever i ordinarie undervisning, coachar medarbetare, genomför observationer, skriver åtgärdsprogram samt håller i kontakt med vårdnadshavare för elever i behov av särskilt stöd.
Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa är en viktig del i att skapa dessa förutsättningar genom att den erbjuder insatser till Stockholms stads skolor vilka underlättar lärandet för barn och elever. Som chef för avdelningen är ditt uppdrag att säkerställa att den är en stödjande resurs för att skolorna ska nå sina uppsatta mål.
Du ansvarar för att eleven utmanas till optimalt lärande utifrån sina individuella förutsättningar Som speciallärare kommer du att arbeta med elever med behov av stöd både individuellt och i grupp. Du kommer att ingå i ett arbetslag som tillsammans arbetar kring våra elever.