Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 53 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Här kommer du att hitta ett team bestående av kvalificerade pedagoger, arbetsterapeuter och elevassistenter. Du planerar och leder verksamheten tillsammans med rektor för vuxenutbildningen. Dokumentation samt uppföljning av elevprogression sker i samverkan med arbetslaget.
Vi söker ny rektor för Bygg- och anläggningsprogrammet, samt Fordons- och transportprogrammet där du har helhetsansvar för verksamheten inkluderat personal- och ekonomiansvar. Du ingår tillsammans med övriga rektorer, ekonom och HR-konsult i skolans ledningsgrupp som leds av din enhetschef.
Du är specialpedagog i arbetslagen för elever som läser ämnen och ämnesområden i grundsärskolan. På skolan finns två specialpedagoger till och ni tar en aktiv roll för att tillsammans med lärare, fritidspedagoger och elevassistenter planera, genomföra och följa upp undervisningen och elevernas lärande.
Som förstelärare kommer du att ha huvudansvaret för att etablera en väl fungerande SVA-undervisning på skolan. Du kommer att färdigställa skolans påbörjade strategi, handleda lärare och ta fram sammanställa arbetsmaterial inom SVA. Du samarbetar nära med de andra lärarna i din årskurs och i ditt arbetslag.
Du arbetar främst i arbetslaget F-3 och samarbetar med en speciallärarkollega som har svenska som inriktning. Du anpassar undervisningen antingen enskilt, i klassrummet eller i mindre grupp. Du har rollen att aktivt ansvara för att tillsammans med övrig personal planera, genomföra och följa upp undervisningen.
Du är specialpedagog i arbetslagen för elever som läser ämnen och ämnesområden i grundsärskolan. I uppdraget som förstelärare har du ansvaret att bl.a utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Tjänsten innefattar undervisning, genomförande, dokumentation och uppföljning. Du hanterar tecken som stöd och bildstöd för kommunikation. Vi vill att du ska erfarenhet IKT i ditt arbete. Vi vill att du värdesätter samarbete och tycker om att arbeta i team för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna.
I din roll som biträdande enhetschef ansvarar du för projekthandläggargruppen och har personalansvar för 14 personer. Du ansvarar för långsiktig planering av skolbyggnadsprojekt och för samordning och styrning av den totala projektportföljen.
I nära samarbete med rektor och elevhälsans personal organisera och samordna du skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Överblick över vilka elever som är i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram.
Som biträdande rektor för förskoleklass och fritidshem/fritidsklubb har du verksamhets- och personalansvar. Du kommer att ansvara för pedagogisk utveckling och lärande i förskoleklassen och fritidshemmet i ett heldagsperspektiv. Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp.
Ditt uppdrag som specialpedagog syftar till att nå en god arbets- och lärandemiljö för både barn och pedagoger. Samtidigt tillför du specialpedagogisk kompetens i den övergripande planeringen av verksamheten. Den specialpedagogiska insatsen omfattar bland annat att handleda och kompetensutveckla personalen.
Tjänsten omfattar alla uppgifter som ingår i en lärares uppdrag och du kommer att ingå i ett arbetslag samt vara mentor för en klass. Du kommer även att vara arbetslagsledare på El-och energiprogrammet och ingå i skolans ledningsgrupp. I uppdraget som förstelärare ingår att vara en förebild för kollegor.
Som speciallärare/pedagog arbetar du med elever i behov av  stöd, individuellt och/eller i grupp. I dina arbetsuppgifter ingår bl a kartläggning av elevernas behov, stöd till lärarna vid framtagande av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram samt planering och genomförande av stödundervisning.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att handla om att ge riktat specialpedagogiskt stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper. Du kommer att arbeta tätt med pedagogerna för att analysera svårigheter på olika nivåer. Ditt arbete kan röra sig om såväl extra anpassningar som särskilt stöd.
Specialpedagogen ska företräda och leda diskussioner angående elevers behov på grupp och individnivå, inom lärarlaget samt i samverkan med andra yrkeskategorier på institutionen. Ingå i institutionens utredningsteam, behandlingsteam och elevhälsoteam utifrån pedagogiska frågeställningar.
I jobbet ingår att ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ditt uppdrag är att leda och utveckla kulturskolans verksamhet med utpräglat elevfokus utifrån uppsatta politiska mål. Du har mycket långtgående ansvar för kvalitetsutveckling, ekonomiskt resultat, personal- och elevrekrytering samt kontakt med elever och föräldrar.
Du kommer att undervisa i våra särskilda undervisningsgrupper för åk 3-6 för elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att ingå i ett team bestående av lärare, speciallärare, fritidspedagoger och barnskötare. Du får fortlöpande handledning och kompetensutveckling gällande elever med NPF.
Du ingår i och är aktiv i skolans ledningsgrupp där vi arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet, strategiska planeringar och beslut samt säkerställer att verksamheten styr mot uppsatta mål både verksamhets- och ekonomimål. Du deltar i SVG, samverkansgrupp, APT arbetsplatsträffar.
Du ska tillsammans med övriga skolledningen leda skolutvecklingen framåt. Du är bra på att organisera ditt arbete och på att skapa förutsättningar för dina medarbetare att ta eget ansvar med stöd av dig. Du förbereder, leder och följer upp möten inom ditt ansvarsområde.
Du kommer att undervisa i våra särskilda undervisningsgrupper för åk 3-6 för elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att ingå i ett team bestående av lärare, speciallärare, fritidspedagoger och barnskötare. Du får fortlöpande handledning och kompetensutveckling gällande elever med NPF.
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att undervisa i matematik och NO. Som förstelärare har du ansvaret för att utveckla ämnet och undervisningen. Du ingår i ett arbetslag för årskurs 4-6 där vi har som målsättning att arbeta upp ett tvålärarsystem.
Arbetsbeskrivning; som förstelärare är du drivande i att handleda och coacha andra lärare. Att skapa mötesplatser för pedagogiska diskussioner. Att vara ansvarig för ämnesutveckling. Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Som biträdande rektor kommer du leda och utveckla lärandet och kvaliteten i fritidshemmen tillsammans med skolledning och avdelningsansvariga pedagoger. Du har personal-, elev- och verksamhetsansvar för fritidshemmen samt den planerade rastverksamheten.
Vi söker dig som kan erbjuda en högkvalitativ, inkluderande och anpassad undervisning för elever som gynnas av mer omfattande anpassningar, gärna med inriktning tidig läs- och skrivinlärning. Arbetet innebär att optimera utformning och anpassning av undervisningen för skolans elever.
Vi söker en rektor som kan leda S:t Botvid genom synlighet och tydlighet både inom och utom skolan. Uppföljning av verksamheten som en självklar del av det systematiska kvalitetsarbetet. Snabba reaktioner på resultaten som ger ett lärande för både elever och personal.
Du kommer att arbeta som ansvarig speciallärare/specialpedagog i skolans nystartade särskilda undervisningsgrupp för lågstadiet. Eleverna i den särskilda undervisningsgruppen tillhör alla en klass på skolan men får sin undervisning helt eller delvis i SU-gruppen.
Du arbetar som lärare i gymnasiesärskolans individuella program för elever med måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar i en struktur som är ämnesorienterad på individuella programmet. Du kommer främst att undervisa i Naturorientering på Individuella programmet.
Tillsammans med dina kolleger lägger du grunderna och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande. Utöver ordinarie arbetsuppgifter för lärare förväntas du initiera och leda didaktiskt utvecklingsarbete på den egna och andra enheter i samråd med rektor i syfte att öka pedagogernas professionalitet och elevernas resultat.
Tjänsten kommer att innebära samverkan och samarbete med många olika verksamheter och aktörer som ska finnas i skolans och omgivningens lokaler. Rektor behöver arbeta för en positiv bild av skolan som gör den attraktiv och ett naturligt val för dem som bor i Rinkeby.
Uppdraget som förskolechef innebär att ha det övergripande ansvaret för verksamheten och att leda den i förhållande till de nationella styrdokumenten. Du ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp och ska där ta ett ansvar för utveckling av lärandet i ett 1-16 årsperspektiv.
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning språk, läs och skriv och/eller med inriktning matematik. I dina arbetsuppgifter ingår ansvar för specialundervisning inom matematik och svenska. Förutom undervisning ingår tillhörande planering, dokumentation och elevhälsoarbete.
Vi söker dig som vill jobba som speciallärare i årskurs F-3 i våra hörselklasser. Arbetet innebär att du kommer att ge särskilt stöd ute i klass till olika elever. Du kommer även att ge särskilt stöd till enskilda elever och du kommer att  arbeta med mindre elevgrupper.
I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär-och arbetsmiljö för såväl elever som personal.
Arbetet som handläggare för tilläggsbelopp/verksamhetsstöd består i huvudsak av bedömning av ansökningar från skolor, kommunala och fristående, om extra ersättning med anledning av elevers omfattande behov av stöd och skolors beslut om extraordinära stödåtgärder i förskoleklass, grundskola och fritidshem.
Som biträdande rektor ansvarar du för åk 4-6 samt fritidsklubben. I tjänsten ingår verksamhetsansvar och personalansvar. Tillsammans med rektorn, administrativ chef och ytterligare fyra biträdande rektorer säkerställs att verksamheten styrs enligt styrdokument, att våra elever når kunskapsresultat.
Uppdraget som biträdande förskolechef innebär att du tillsammans med förskolechef och pedagogisk utvecklare leder och utvecklar verksamheten på Matteus förskolor. Du ska inspirera till arbetsglädje och med en positiv inställning bidra till att medarbetare känner sig delaktiga i arbetet.
Du arbetar nära rektor och är ansvarig för det operativa arbetet på skolan. Du blir ansvarig för arbetslag 1, 2, 4 och 5 samt fritidshem och dess utveckling. Du är också delaktig i nätverket med personalen gällande fritidshemmet. Du är även ansvarig för våra nyanlända elever och VFU.
Som biträdande rektor har du tillsammans med rektor ansvaret för verksamheten och att leda den i förhållande till de nationella och kommunala styrdokumenten. Du ingår i rektorns ledningsgrupp och tillsammans tar ni ansvar för att utveckla skolan.
Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamheten och att leda den i förhållande till de nationella och kommunala styrdokumenten. Du förväntas ta initiativ att som pedagogisk ledare driva utvecklingsfrågor i nära samarbete med dina medarbetare.
Som biträdande förskolechef kommer du, tillsammans med förskolechefen, att arbeta med att förena förskolorna till en gemensam tanke för att skapa likvärdiga förskolor i den nya enheten. Du kommer att ingå i enhetens ledningsgrupp tillsammans med förskolechef och specialpedagog.
Huvudsyftet med uppdraget är att utveckla det kollegiala lärandet inom verksamheten som grundar sig i bedömning för lärande mot högre måluppfyllelse, utvecklad undervisningspraktik och professionsutveckling. Uppdraget som förstelärare tar vi fram tillsammans inom området BFL.
Du ser varje elevs förutsättningar och möjligheter. Du kan anpassa det specialpedagogiska förhållningssättet till klassrumssituationen för att underlätta inlärning för alla. Du ansvarar även för pedagogiska utredningar, handleder pedagogerna för att hitta rätt hjälp till elever med behov av särskilt stöd.
Vi söker en specialpedagog till vårt rektorsområde. Du blir en del av skolans elevhälsoteam och kommer att ha ett nära samarbete med såväl lärarna i arbetslagen och skolornas speciallärare. Arbetet sker även i nära samarbete med rektor och biträdande rektorer på skolorna.
Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Upprätta ÅP samt utföra och sammanställa tester enligt kommunens Matematik- och språkutvecklingsplan. Du ingår i Elevhälsoteamet.
I arbetet ingår att leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas. Bedöma hur effektfulla olika undervisningsstrategier är och anpassa undervisningen därefter. Göra eleven delaktig i planeringen och utveckla elevens förmåga att lära.
Som socialpedagog/elevassistent kommer du att arbeta i samverkan med ett arbetslag och pedagoger kring elever med särskilda stödbehov. Du kommer att vara en länk under hela dagen både under skoldagen och i fritidsverksamhet. Du kommer bli en viktig del i vår elevhälsa.
Vi söker en erfaren speciallärare/specialpedagog. Du kommer att ha ett nära samarbete med EHT och ingå i resursteamet Örnen främst elever i åk 2 och 3. Teamet stöttar elever som behöver individanpassade stödinsatser under begränsad eller längre tid och det kan se olika ut beroende på barnets behov.
Som specialpedagog/speciallärare kommer du att arbeta med undervisning för elever i behov av särskilt stöd, både enskilt och i grupp. Du kommer att handleda och ge stöd till lärare, arbetslag och mentorsgrupper med exempelvis individuellt anpassat material som eleverna kan arbeta med i klassrummet.
Ljungenskolan söker speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Vi vill att du är en engagerad pedagog som sätter elevens lärande och välmående i fokus. Du samarbetar väl med alla yrkeskategorier som finns på en skola. Du är bekväm med digitala lärverktyg och använder dem aktivt i din undervisning.
Arbetsbeskrivning Du utför pedagogiska kartläggningar och bistår med hjälp i upprättande av åtgärdsprogram samt ger handledning/konsultation till personal angående barn i behov av särskilt stöd. Du ingår i skolans elevhälsoteam och samarbetar med kommunens resursteam.
Som speciallärare eller specialpedagog på Herrängens skola kommer du att ingå i skolans EHT som strävar efter att utvecklas för att arbeta mer främjande och förebyggande. I vårt team ingår rektor, två bitr.rektorer, speciallärare/specialpedagog, psykolog och skolsköterska.
Du kommer arbetar ute i verksamheten med att dokumentera, skriva åtgärdsprogram,  pedagogiska underlag och göra pedagogiska kartläggningar inför utredningar. Du är en del av elevhälsoteamet där du är pedagogisk expert på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och matematiksvårigheter.