Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 47 lediga tjänster

 

Sista ansökan
I arbetsuppgifterna ingår att undervisa elever i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden. Kartlägga och bedöma elevers behov av pedagogiskt stöd. Arbeta konsultativt mot pedagoger i klassen och arbetslag för ett specialpedagogiskt arbetssätt.
Till Lilla Adolf Fredriks skola söks en rektor som har en helhetssyn på skolan, ser till verksamhetens bästa och planerar arbetet effektivt. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.
Uppdraget som förskolechef innebär att leda Karlbergs förskolor, en enhet med 5 förskolor, ca 70 medarbetare och 300 barn. I rollen som förskolechef har du ett helhetsansvar för dina fem förskolor. Ditt uppdrag är att tillsammans med din ledningsgrupp leda verksamheten mot uppställda mål.
Som specialpedagog kommer du att arbeta med att handleda lärarna i åk 4-6 runt elever i behov av särskilt stöd samt vara ansvarig för en studioverksamhet för samma elevgrupp. I arbetet blandas därför handledning och stöttning av lärarna som att arbeta med elever i studion.
Som specialpedagog i Vuxenteamet kommer du att kartlägga vuxna studerandes behov av extra anpassningar vid studier på kommunal vuxenutbildning. I rollen ingår även att arbeta konsultativt mot respektive skola. Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team vars syfte är att verka för en tillgänglig lärmiljö.
I ditt arbete som speciallärare på Eriksdalsskolan undervisar och utvecklar du elevernas kunskaper inom ramen för ett inkluderande tankesätt. Vi vill också att du ser styrkan i att bidra med det specialpedagogiska perspektivet i den vardagliga planeringen.
Nu söker vi en biträdande förskolechef som vill vara med och utveckla vår enhet. Som biträdande förskolechef ingår du i ledningsgruppen enheten tillsammans med pedagogisk ledare och förskolechefen. Som biträdande förskolechef är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att driva och leda verksamheten.
Du kommer att ha ett särskilt pedagogiskt ansvar för våra årskurser 4-6 samt åk 7. I ditt uppdrag som biträdande rektor ingår att tillsammans med rektor, övriga biträdande rektorer samt lärare och andra medarbetare driva utvecklingsarbetet på skolan.
Du ingår i ett elevhälsoteam tillsammans med kurator, psykolog, skolhälsovård, resurspedagoger samt skolledare. Operativt kommer du att arbeta tillsammans med speciallärare/specialpedagoger med att stödja skolans pedagogerna i arbetet med att skapa effektiva lärandemiljöer för de elever som behöver det.
Vi söker nu en speciallärare/talpedagog för arbete med våra elever på Rosenhillskolan. Arbetet innebär ett nära samarbete i arbetslag med andra lärarkollegor, specialpedagoger/lärare, talpedagoger och pedagoger från fritididshemmet. Kontinuerlig fortbildning och handledning ingår i arbetet.
Som specialpedagog i Skolfam arbetar du i ett team tillsammans med en legitimerad psykolog och ansvariga socialsekreterare från olika stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad. Teamet samarbetar med barnens grundskolor och familjehem. Arbetet innebär resor till barnens placeringskommuner.
Vi söker dig som är specialpedagog eller speciallärare med kunskap, erfarenhet och framförallt en stor vilja att arbeta inkluderande. Du kommer att ingå i ett arbetslag (åk 7-9) där du tillsammans med biträdande rektor ansvarar för elever i behov av särskilt stöd.
Som specialpedagog i Skolfam arbetar du i ett team tillsammans med en legitimerad psykolog och ansvariga socialsekreterare från olika stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad. Teamet samarbetar med barnens grundskolor och familjehem.
2016-10-28 
Ditt uppdrag är personalansvar för lärare och fritidspersonal som arbetar med elever i årskurserna 3-6. Ansvar för verksamheten för elever i årskurserna 3-6. Ansvara för att driva arbetet kring elever med särskilt stöd. Ansvara för schemaläggning tillsammans med skolledning.
Arbetet innebär stöd till enskilda barn eller mindre grupper av barn. Som stöd för enskilda elever samarbetar du med lärare och träffar elever och föräldrar i planerings- utvecklingssamtal. Du upprättar även handlingsplaner och åtgärdsprogram samt gör kartläggningar och pedagogiska utredningar.
Vi är en av Sveriges största gymnasieskolor och söker nu en specialpedagog. Vi finns i toppmoderna och ändamålsenliga skollokaler i centrala Handen. Fredrika Bremergymnasiet har 2100 elever och 245 anställda. Här finns 11 nationella gymnasieprogram och flera andra utbildningar samlade.
Globala gymnasiet erbjuder två stimulerande rektorsuppdrag i en attraktiv och välfungerande skola där elever och lärare trivs, är engagerade och utvecklas i en kreativ och samarbetsinriktad atmosfär. Med din rektorskollega verkar du för ett gott arbetsklimat och en positiv skolkultur.
Som rektor blir det din uppgift att leda och utveckla verksamheten till nästa nivå. Med utgångspunkt i koncept och nationella styrdokument, är du pedagogisk ledare för verksamheten. Tillsammans med övrig personal, organiserar du en skola med hög kvalitet och attraktivitet.
Som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp och förväntas aktivt bidra till att utveckla Gröna Dalenskolan, med elevernas lärande och utveckling i fokus. I dagsläget leds varje arbetslag av en lagledare som tillsammans med två biträdande rektorer och rektor utgör skolans ledningsgrupp.
Som biträdande rektor kommer du att ha det övergripande ansvaret för sektor 5, i sektorn ingår för närvarande gymnasiesärskolan. Som pedagogisk ledare har du en nyckelroll för skolans fortsatta utveckling. Du ingår tillsammans med övriga biträdande rektorer i skolans ledningsgrupp.
Som biträdande förskolechef för förskolorna kommer du som person och med dina erfarenheter och kvalifikationer att vara en viktig del i vår skolledning. Idag består Järla Jarlabergs skolenhets skolledning av rektor, tre biträdande rektorer och en skolkoordinator.
Som speciallärare mot f-3 kommer du att tillsammans med övriga pedagoger att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i olika moment. Du jobbar som en i teamet och det innebär att din kompetens kan komma så många elever som möjligt tillgodo.
I din roll som rektor hos oss kan du förvänta dig stora utvecklingsmöjligheter såsom chefs- och ledarskapsprogram, tydligt administrativt stöd, och väl implementerat systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, men framförallt ett nära samarbete i rektorsgruppen.
Arbetsuppgifter; Arbeta förebyggande och bidra till att tidigt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. Ge arbetslaget stöd och verktyg att utforma och anpassa verksamheten så att alla barn får utvecklas utifrån sina förutsättningar. Göra pedagogiska bedömningar vid behov.
Uppdraget innebär att du ska arbeta för att stärka och utveckla den språkutvecklande undervisningen på skolan och därmed förbättra elevernas studieresultat. I huvudsak handlar uppdraget om att coacha lärarna i didaktik och att påvisa den pedagogiska utvecklingen av undervisningen.
Vi söker nu dig som med kraft, nytänk och kunskap som vill bli en ny medarbetare i ett framgångsrikt team. Vi har sedan två år tillbaka utvecklat ett flexibelt och systematiskt arbetssätt som i hög grad gynnat elevernas måluppfyllelse. Teamet i Studion består av specialpedagoger och speciallärare samt en resurspedagog.
I tjänsten som förstelärare i matematik har du huvudansvaret för matematikämnet på skolan och undervisar i matematik. I försteläraruppdraget ingår att leda och coacha dina kollegor i pedagogiska frågor samt initiera och delta i olika skolutvecklingsprojekt med skolledningen och övriga medarbetare.
Vi söker en engagerad Speciallärare/Pedagog, gärna med inriktning på tal, språk och kommunikation, som vill vara med och utveckla vårt arbete med elever i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Arbetet inbegriper elever företrädesvis på högstadiet.
Vi söker en specialpedagog med inriktning utvecklingsstörning. Vi vill att du är en engagerad pedagog som sätter elevens lärande och välmående i fokus. Du samarbetar väl med alla yrkeskategorier som finns på en skola. Du är bekväm med digitala läroverktyg och använder dem aktivt i din undervisning.
Arbetet som talpedagog/specialpedagog inriktning tal innefattar tal-och språkscreening, vid behov analyser/testningar av enskilda barns/elevers språkliga färdigheter, upprättande av träningsprogram och undervisning av förskolebarn och elever med språk-, tal- och röstproblem.
Vi söker dig som är speciallärare/pedagog med lärarbakgrund och vidareutbildning samt några års erfarenhet av barn i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.  Vi söker Dig som har ett stort engagemang för arbetet och som kan arbeta enskilt med elever och grupper.
Inom ramen för Lågstadiesatsningen söker vi en speciallärare som kan komplettera vår verksamhet. Du är utbildad och legitimerad speciallärare. Önskvärt är att du har utbildning med inriktning på särskolepedagogik. Vi söker i första hand dig som har erfarenhet som speciallärare.
Ditt ansvarsområde kommer att vara tydligt och till stor del innefatta ansvar för verksamheten F-6. Du kommer att arbeta i ett nära samarbete med rektor vara en av motorerna i uppbyggnaden av nya F-2 Ht 2017. Du kommer att ingå i Ribbyskolans ledningsgrupp.
Tjänsten utformas efter sökande. Undervisning, gemensam och individuell planering/efterarbete, konferens och visst tillsynsansvar enligt rast –och lunchschema. Delta i utvecklingsarbete bl a vad gäller det formativa arbetet både i bedömning och löpande undervisning och det digitala lärverktyget.
I arbetet ingår alla sedvanliga frågor inom elevhälsa samt arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Samverkan är en mycket viktig del av arbetet då resursteamet i sitt arbete har många samarbetspartners. I arbetet ingår att stödja förvaltningschefen i ledningen av förvaltningen och ingå i dennes ledningsgrupp.
Vi söker en speciallärare/specialpedagog som ska arbeta med elever med rätt till särskilt stöd i åk 4-9. Du kommer leda arbetet i gruppen, arbeta enskilt och i grupp med elever, samarbeta med och handleda pedagoger, göra pedagogiska kartläggningar och utreda behov av särskilt stöd samt upprätta åtgärdsprogram.
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stockholms stad arbetar med kompetenbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi söker dig som är har specialpedagogexamen och talpedagogexamen med grundskollärare utbildning i botten. Vi ser att du har några års erfarenhet av läraryrket och gärna också erfarenhet av arbete som specialpedagog. Du har fördjupade kunskaper kring tal och språkutveckling.
Som biträdande rektor har du både pedagogiskt, ekonomiskt och personellt ansvar för en avgränsad enhet. Där ansvarar du och leder, organiserar, samt planerar verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Vi lägger stor vikt på lyhördhet, beredskap på förändring och anpassning efter både kursdeltagare och omvärld.  
Vi erbjuder dig/er ett roligt jobb i en välfungerande och trivsam skola. Du har stor pedagogisk fallenhet, har lätt för att samarbeta, tar egna initiativ och är öppen för nya idéer. Du är strukturerad, drivande och utåtriktad. Du är självklart positiv och möter elever, föräldrar och personal med kompetens och värme.
Du undervisar och samverkar med andra pedagoger i arbetslaget/teamet samt delar mentorskap med andra lärare i laget. Att vara förstelärare hos oss innebär att du både kan och vill dela med dig av din egen kompetens och ta tillvara andras. Du skall vara en förebild för andra lärare genom ditt sätt att undervisa och bemöta elever.
Granen söker två specialpedagoger där en utav er främst kommer att ansvara för den kommunövergripande gruppen för barn med språkstörning. Det finns ett nära samarbete med logoped samt rikligt med planeringstid. Som specialpedagoger har ni möjlighet att arbeta i team för verksamhetsutveckling.
Vi söker dig som är har specialpedagogexamen och talpedagogexamen med grundskollärare utbildning i botten. Vi ser att du har några års erfarenhet av läraryrket och gärna också erfarenhet av arbete som specialpedagog. Du har fördjupade kunskaper kring tal och språkutveckling.
Nu söker vi Dig som är Speciallärare eller Specialpedagog. Sigfrisborgs skolenhet består av tre förskolor och grundskola F-6. Vi jobbar i team runt varje årskurs och vill alltid skapa en skoladag som utvecklar eleverna maximalt och bjuder på stimulerande lärande.
Du ingår i ett elevhälsoteam tillsammans med övriga speciallärare, specialpedagog, kurator, skolhälsovård, samt skolledning där din roll bland annat är att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i skolans förebyggande arbete och övergripande planering.
Vi söker en engagerad lärare med hög kompetens och erfarenhet av att arbeta som förstelärare i spårkutvecklande arbetssätt. Du kommer att som förstelärare initiera och leda ämnesutvecklingen och det digitala lärandet på skolan med en tydlig koppling till skolans verksamhetsplan och dess prioriterade utvecklingsområden.
Som biträdande rektor kommer du att ha personalansvar för skolans lärare och en stor del av rollen handlar om att motivera, coacha och utveckla pedagogerna. Du kommer också att ha ett övergripande ansvar för elevvården och vara mycket involverad i kommunikationen till elever, föräldrar och lärare.