Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 23 lediga tjänster

 

Sista ansökan
2019-01-20 
Som rektor blir det din uppgift att leda och utveckla verksamheten till nästa nivå. Du blir vår främsta kulturbärare på skolan. Med utgångspunkt i koncept och nationella styrdokument, är du pedagogisk ledare för verksamheten och chef med innebörden av resultat- personal- och arbetsmiljöansvar.
Uppföljningsenhetens bedömningsgrupp har i uppgift att handlägga ärenden som rör tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och CSI. I arbetet ingår även utveckling av underlag och arbetsprocesser samt kontakter med kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor.
Som biträdande förskolechef ingår du i förskolechefens ledningsgrupp och bistår förskolechefen i att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla enhetens verksamhet. Som biträdande förskolechef har du personal- och budgetansvar för din förskoleenhet.
Som speciallärare kommer du att arbeta med elever med behov av stöd både individuellt och i grupp. Du har ansvar för att göra dokumentation såsom betyg, bedömning, pedagogisk kartläggning, upprätta åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner.
Du ansvarar för att eleven utmanas till optimalt lärande utifrån sina individuella förutsättningar. Som speciallärare kommer du att arbeta med elever med behov av stöd både individuellt och i grupp. Du har ansvar för att göra dokumentation som bedömning, pedagogisk kartläggning och upprätta åtgärdsprogram.
Vi söker dig som har ett stort engagemang, lätt för att skapa och upprätthålla relationer med elever, personal och vårdnadshavare. Vidare är det viktigt att du är strukturerad, drivande och självreglerande. Då arbetet innebär många relationer är det viktigt att du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift.
Arbetsbeskrivning, Du ingår i skolans EHT-team, handleder pedagoger, undervisar elever enskilt och i mindre grupper, stöttar i klassrum, kommunicerar med föräldrar och pedagoger, skriver åp, pu och annan dokumentation. Kommer med förslag på anpassningar och är med och tänker kring en bra lärmiljö.
Du kommer att ansvara för en mindre undervisningsgrupp. Ditt uppdrag kommer i huvudsak att handla om att leda och organisera undervisningen avseende elever åk 4-6 samt ge ett riktat specialpedagogiskt stöd utifrån elevernas skolsituation. Du ingår i ett team och undervisar tillsammans med tre erfarna resurspedagoger.
Var med och bygg en ny ledningsgrupp för Stureby förskolor! Du kommer att arbeta tillsammans med en nyanställd förskolechef och tillsammans kommer ni att bygga er ledningsgrupp och hur ansvarsområden kommer att delegeras inom er enhet. Enheten har också en administrativ tjänst på 50%.
Arbetsuppgifter; Att som specialpedagog tillsammans med övriga pedagoger ansvara för den pedagogiska verksamheten på förskolan. Många av förskolans elevassistenter har lång erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsvariationer. Tillsamman med elevassistenterna formar du en skoldag utifrån varje barns behov och utveckling.
Som förskolechef är du engagerad med hjärtat i verksamheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp bestående av avdelningschef, biträdande avdelningschef samt stadsdelsområdets förskolechefer från totalt 12 enheter. Tillsammans har ni ett gemensamt ansvar för att utveckla utbildningen i förskolorna.
Som biträdande rektor med särskilt ansvar för elevhälsoarbetet blir det din uppgift att samarbeta med rektor i att leda och utveckla verksamheten till nästa nivå. Du blir en av våra främsta kulturbärare på skolan. Våra kärnvärden är trygghet, utveckling, team och framgång.
Rektor på Konradsberg har som uppdrag att utveckla en ny skolenhet samt samverka med andra huvudmän på ett campus där elever med olika årskurser går. Du ska fortsätta utveckla UDL och arbetet kring implementering med digitalt lärande samt verka för att alla elever inkluderas i skolans verksamhet.
Vi söker en Speciallärare/Specialpedagog som förutom undervisning ansvarar för planering, utförande och utvärdering i en av de två klasserna där det går elever med flerfunktionsnedsättningar. Som klasslärare ansvarar du för 6 elever och arbetsleder 5 assistenter.
Som specialpedagog i Björnboda-Sörgården är dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Observation i verksamheten. Arbeta enskilt eller med barngrupper. Modellinlärning i barngrupp och enskilt. Direkthandledning. Vara ett stöd till förskolepersonal i upprättande av kartläggning och handlingsplaner.
Som speciallärare hos oss kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam, vilket är ett eget arbetslag på skolan. Arbetslaget består av olika professioner såsom exempelvis kurator, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare samt skolledare. Du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga speciallärare samt undervisande lärare.
Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Skolan bedriver verksamhet både ämnesmässigt och ämnesområden. Vi söker dig som har relevant utbildning, erfarenhet av arbete i grundsärskolan, vill arbeta i arbetslag med olika kompetenser, ser möjligheter före hinder och vara aktiv i det livslånga lärandet tillsammmans med eleven.
Som rektor företräder, leder, utvecklar och följer du upp skolans arbete. Att utifrån övergripande mål, grundskolans styrdokument och riktlinjer utveckla tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetare. Tillsammans med din ledningsgrupp för du en långsiktig personalplanering.
Som rektor företräder, leder, utvecklar och följer du upp skolans arbete. Att utifrån övergripande mål, grundskolans styrdokument och riktlinjer utveckla tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetare. Vi söker dig som trivs med att tillsammans med biträdande rektorer arbeta i ett team.
Du kommer att leda skolans arbetslag gällande, grundskola, fritidshem och fritidsklubb för årskurserna 3 - 6. En viktig del i ditt uppdrag är att ansvara för undervisningsutvecklingen gällande skola. Det arbetet leder du tillsammans med våra fyra förstelärare.
Som specialpedagog ansvarar du tillsammans med elevhälsoteamet och skolledning för att skolans insatser bidrar till elevens måluppfyllelse och ger eleven goda förutsättningar för lärandet.  I ditt uppdrag kommer du att handleda och samordna personal med att skapa tillgänglig lärmiljö för alla elever.
Dina arbetsuppgifter är bland annat, att tillsammans med andra lärare och medarbetare genomföra och planera undervisning för gruppen utifrån elevernas olika behov. Att ha mentorsansvar för elever samt tät kontakt med vårdnadshavare. Utförande av t.ex. åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar.
Ansökan om antagning till forskarskolan i utbildningsvetenskap 2019. Göteborgs universitet har forskarutbildning på alla våra fakulteter. För att bli antagen till forskarutbildning krävs att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.