Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 23 lediga tjänster

 

Sista ansökan
I det dagliga arbetet kommer du att planera och genomföra övningar enligt TBA-metoden samt analysera och dokumentera resultaten av dessa. Andra arbetsuppgifter är pedagogisk handledning, utvärdering och dokumentation samt externa kontakter med HAB, logopeder, sjukgymnaster, Kulturskolans resurscenter osv.
I uppdraget som speciallärare ska du vara bidragande och drivande i elevhälsoarbetet på skolan. Du gör pedagogiska utredningar/kartläggningar och utformar åtgärdsprogram. Du ska vara trygg i elevdokumentation och vara väl insatt i skollagen. Tjänsten kommer i första hand att vara inriktad mot åk 1-6.
Du planerar, genomför och utvärderar specialundervisning utifrån de enskilda elevernas behov. Detta innebär att du både kan ha undervisning av enskilda elever, mindre elevgrupper och genomföra en del av det särskilda stödet inom elevens egen klass.
Som speciallärare eller specialpedagog på Herrängens skola kommer du att ingå i skolans EHT som strävar efter att utvecklas för att arbeta mer främjande och förebyggande. I vårt team ingår rektor, två bitr.rektorer, speciallärare/specialpedagog, psykolog och skolsköterska.
Du planerar, genomför och utvärderar specialundervisning utifrån de enskilda elevernas behov. Detta innebär att du kan både ha undervisning med enskilda elever, mindre elevgrupper och/eller genomföra en del av det särskilda stödet inom elevens egen klass.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att handla om att ge riktat specialpedagogiskt stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper. Du kommer att arbeta tätt med pedagogerna för att analysera svårigheter på olika nivåer. Ditt arbete kan röra sig om såväl extra anpassningar som särskilt stöd.
Vi söker nu Dig speciallärare/specialpedagog. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att handla om att ge riktat specialpedagogiskt stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper. Du kommer att arbeta tätt med pedagogerna för att analysera svårigheter på olika nivåer, bl.a. genom screening.
Huvudsyftet med uppdraget är att utveckla det kollegiala lärandet inom verksamheten som grundar sig i bedömning för lärande mot högre måluppfyllelse, utvecklad undervisningspraktik och professionsutveckling. Uppdraget som förstelärare tar vi fram tillsammans inom området BFL.
Realgymnasiet i Västerås söker en specialpedagog med möjlighet till Försteläraruppdrag. Här arbetar cirka 25 medarbetare. Drygt 180 elever studerar på skolan inom utbildningarna Djurvård, Häst, Hund, Natur & äventyr och Stylist.
Du ska starta upp och undervisa i en liten SU-grupp fn i åk F-2 för elever inom autismspektrat. Eleverna kommer ha en klasstillhörighet. Du kommer ha ett nära samarbete med lärare, EHT och vårdnadshavare. Till gruppen kommer det finnas 2 elevassistenter.
Du kommer arbeta som klasslärare i åk 4 och ansvara för undervisningen i svenska/ so och engelska i två klasser. Du kommer i ditt försteläraruppdrag att driva skolans utveckling inom ämnet svenska och svenska som andra språk. Du kommer ingå i skolans utvecklingsgrupp och vara drivande i skolans utveckling.
Vi söker en skicklig, erfaren och engagerad förstelärare i engelska och spanska. Som förstelärare på Rinkebyskolan arbetar du med kollegialt lärande genom att dela med dig av dina erfarenheter till dina kollegor inom och utanför arbetslaget. Att vara mentor för ca 15 elever i åk 8 ingår i uppdraget.
Ditt uppdrag som biträdande förskolechef är att ansvara för det operativa arbetet med personal- och verksamhetsfrågor i enheten. Du ingår i enhetens ledningsgrupp vilket innebär ett övergripande ledningsansvar tillsammans med förskolechef.
Du kommer att arbeta med kartläggning, planering och genomförande särskilda stödåtgärder samt handledning av lärare och övriga pedagoger i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd utifrån ÅP. Du kommer att medverka vid utformning av ÅP samt delta i möten med VH och elevhälsoteamets möten.
I uppdraget ansvarar du tillsammans med dina kolleger för att lägga grunderna och skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Du vet hur man gör eleven delaktig genom att synliggöra de nationella målen och de kunskapskrav som finns i styrdokumenten. IKT-utveckling är en del av tjänsten.
Vi behöver en ny kollega som vill arbeta som speciallärare. Du kommer vara en del av vårt elevhälsoteam. Din uppgift är att samverka kring och stödja pedagogernas arbete med planering, genomförande och utvärdering av extra anpassningar och planera, genomföra och utvärdera specialpedagogiska insatser.
Du kombinerar din lärartjänst som undervisande lärare med förstelärartjänsten och samverkar med andra pedagoger i ditt arbetslag och i skolan som helhet. Att vara förstelärare på Närlundaskolan innebär att du både kan och vill dela med dig av din egen kompetens och ta tillvara andras.
Vi söker dig som är specialpedagog och har beredd att arbeta på alla våra utbildningar. Då vi har utbildningar med olika utmaningar ställer detta krav på både flexibilitet och samarbetsförmåga. Du kommer även att ingå i vårt EHT-team och där arbeta med fokus på förebyggande och hälsofrämjande elevvård.
Vi söker dig som har god förmåga att leda ett utvecklingsarbete och som kan skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare och som alltid sätter eleven i fokus. Ditt uppdrag som skolledare handlar om att öka elevernas lärande och bidra till deras sociala utveckling.
Vi söker dig som är utbildad speciallärare eller specialpedagog och som vill arbeta i ett team där alla specialistkompetenser finns. Initialt kommer du att arbeta med elever med ett utåtagerande beteende. Detta gör du tillsammans med resten av teamet.
Vi söker dig som är speciallärare. Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmågan att skapa ett varmt klassrumsklimat där du lyckas entusiasmera eleverna i deras lärande. Du har god samarbetsförmåga, god kommunikativ förmåga, goda IT-kunskaper och är väl förtrogen med pedagogisk dokumentation.
Du kommer arbetar ute i verksamheten med att dokumentera, skriva åtgärdsprogram,  pedagogiska underlag och göra pedagogiska kartläggningar inför utredningar. Du är en del av elevhälsoteamet där du är pedagogisk expert på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och matematiksvårigheter.
I rollen som förskolechef för Föreningen Hillel kommer du att ingå i en ledningsgrupp tillsammans med rektor för skol- och fritidsverksamhet. Du kommer att ha fullt ansvar för förskolans organisation, personal och budget. Du kommer att rapportera direkt till styrelsen.