Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 16 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Ditt uppdrag som förstelärare kommer att vara inriktat på matematik för åk 1-6. Du ska vara intresserad av att utveckla din egen profession samt kollegors undervisning - det kollegiala lärandet anser vi är centralt i vår skolutveckling.
Arbetet som speciallärare på Aspuddens skola innebär att du är en viktig medlem i vårt Elevhälsoteam och bidrar med din kompetens i vårt salutogena förhållningssätt. Vi har stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Du kommer i första hand arbeta med elever i årskurserna 1-3 och då inriktning mot matematik. Du kommer att ingå i ett speciallärar/-pedagogteam som har ett nära samarbete med arbetslagen med en helhetssyn på elevers lärande.
Du kommer att utveckla och leda lågstadiets specialpedagogiska processer i samverkan med pedagoger, resursteam, elevhälsoteam och skolans ledningsgrupp. Tjänsten innefattar ett övergripande ansvar att organisera och fördela lågstadiets resurser. Rollen kräver en god förmåga att handleda lågstadiets medarbetare utifrån ett relationellt perspektiv.
Uppdraget som biträdande rektor innebär att tillsammans med ytterligare två biträdande rektorer samt rektor leda och utveckla Karlbergs förskolor. Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du arbetar inom de pedagogiska utvecklingsfrågorna.
Som biträdande rektor ingår du i områdets ledningsgrupp där du är med och formar ett starkt team där ledarskapet bygger på engagemang, professionalism och nytänkande. I din roll som chef för medarbetare skapar du delaktighet i målarbetet och arbetar medvetet och strukturerat med resultat och uppföljning för din enhet.
Tjänsten är en speciallärare/specialpedagog med placering i årskurserna F-3. Du arbetar i ett spec-team bestående av fyra specialpedagoger som är nära knutet till våra arbetslag på lågstadiet. Du samarbetar med arbetslagen för att utveckla arbetet med generella anpassningar och andra spec- samt elevhälsofrågor.
I uppdraget som speciallärare ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande. Vårt fokus är att göra den pedagogiska, fysiska och sociala miljön tillgänglig för alla elever.
I uppdraget som specialpedagog ansvarar du tillsammans med skolledningen och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande. Du kommer att ingå i EHT.
Ditt ledarskap är avgörande för Katarina Södras kvalitet, mål och fortsatta utveckling. Ledarskapet kräver att du är effektiv i att kommunicera med medarbetare och att du har både människor och verksamhet i fokus.
Som rektor innebär ditt arbete att leda, utveckla och företräda Gröna Dalenskolan. Att utifrån övergripande mål, grundskolans styrdokument och riktlinjer utveckla tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetare. Vi söker en ledare som är nytänkande och inspirerar till pedagogisk utveckling, som stödjer och stimulerar medarbetare att utveckla en modern skola.
Som kurssamordnare och schemaläggare har man en central roll på Nacka gymnasium och är spindeln i nätet. Man arbetar såväl med egna arbetsuppgifter som med att leda olika processer. Den viktigaste processen är poängplanearbetet, underlaget för kursfördelning som sedan utmynnar i schemat.
Du är en av fyra specialpedagoger som ingår i skolans elevhälsoteam. Tillsammans kartlägger, utreder, planerar, handleder och genomför beslutade insatser. Du kommer arbeta med både yngre och äldre elever och ha nära kontakt med arbetslag.
Arbetet består i att vara lärare i NO- ämnen och matematik. Den andra delen är att vara den som leder utvecklingen i NO-ämnen på skolan. Det innebär ämnesansvar men också visst ansvar för kollegialt lärande och särskild delaktighet i skolans Kvalitetsutveckling.
Hos oss på Kämpetorpsskolan så innebär yrket att man arbetar utifrån 3 nivåer: Organisationsperspektiv - I lärandemiljön med arbetslag och lärare - Med den enskilda eleven eller i mindre grupp.
Vår skola befinner sig i stark utveckling och vi söker nu en ny kollega till en förstelärartjänst med uppdrag inkludering. Förutom ordinarie specialläraruppgifter som undervisning, ingår stöd och handledning till kollegor med förslag på anpassningar samt arbete i skolans elevhälsoteam.