Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 17 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Du arbetar som speciallärare alternativt specialpedagog. Beroende på din kompetens, erfarenhet och inriktning arbetar du både med övergripande elevhälsofrågor och har undervisning för elever i behov av särskilt stöd. I det övergripande arbetet ingår bland annat stöd, coachning och handledning av pedagoger.
Du jobbar verksamhetsnära i syfte att skapa starka och självgående arbetslag som samarbetar mot verksamhetens mål. En stor del av tjänsten är att administrera, organisera och leda frågor gällande personal, arbetsmiljö och lokaler. Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med förskolechef,  utvecklingsledare och specialpedagog.
Ett nytänkande kring barn med särskilda behov efterfrågas. Rektor på skolan ska även fortsätta utveckla arbetet i arbetslagen samt arbeta med inkludering ur ett brett perspektiv. Rektor ska verka som en sammanhållande och visionär kraft i en skola präglad av mångfald och bredd.
Åsö grundskola söker dig som ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du kommunicerar tydligt, säkerställer att budskap når fram, har god samarbetsförmåga och relaterar till andra.
Uppdraget gäller arbete som specialpedagog. Tillsammans med dina kolleger har du ett stort utrymme att utforma den bästa studiemiljön för barnen. Vi ser därför att du har en organisatoriska och dokumentära förmågor och är flexibel i ditt förhållningssätt.
Som biträdande rektor på Alviksskolan kommer du bistå rektor i ledningen av verksamheten, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet och driva skolans utveckling framåt. Du ingår i elevhälsoarbetet där vi arbetar främjande och förebyggande. I tjänsten ingår personalansvar där medarbetarsamtal och lönesamtal ingår.
I uppdraget ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande. Du ingår i skolans EHT-team, handleder pedagoger, undervisar elever enskilt och/eller i mindre grupp.
Som rektor har du det övergripande verksamhet-, personal-, och budgetansvaret samt ansvarar för den pedagogiska verksamheten och dess utveckling. Tillsammans med de två bitr. rektorerna leder du som rektor verksamheten och har fokus på att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten.
I uppdraget kommer du ansvara för skolans ekonomiska drift samt tillhörande budget-, uppföljnings- och planeringsprocesser. Ansvara för skolans personal- och ekonomiadministration. Du ingår även i skolans ledningsgrupp samt ha ett nära samarbete med områdets controller och relevanta stödfunktioner på central förvaltning.
Tjänsten innefattar ett långtgående strategiskt och operativt ansvar samt resultat-, ekonomi- och personalansvar. Du kommer att arbeta i en decentraliserad och målstyrd organisation med stort ansvar att inom givna ramar utveckla verksamheten mot fastställda mål.
Hos oss får du arbeta i en organisation med hög motivation och goda prestationer bland såväl medarbetare som elever. Tillsammans med rektor och övrig skolledning ansvarar du för skolans verksamhetsplan, det systematiska kvalitetsarbete samt det gemensamma ansvaret för elever och medarbetare.
Vi söker en tydlig och strategisk ledare med en helhetssyn på elevens hela skoldag. Du är stabil och har en problemlösande analysförmåga. Som ledare är du coachande och tillitsfull. Vi söker dig som har erfarenhet av att leda en mångfacetterad organisation samt har en kulturell medvetenhet och värdesätter olikheter.
Du kommer ha personal- och resultatansvar för Naturvetenskapsprogrammet och Språkintroduktion. Du kommer även ansvara för skolans bibliotek samt avvecklingen av Ekonomiprogrammet. Som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och administrativ chef.
Nu söker vi en Förstelärare i Sv/So år 4-6 som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Vi undervisar genrepedagogiskt, undervisningsmetoden innebär att läraren med hjälp av kunskaper i lingvistik stöttar eleverna att erövra ämnesspråket i skolans alla olika ämnen.
Du ska biträda enhetschefen i arbetet med att organisera och planera aktiviteter och på enhetschefens uppdrag, tillsammans med medarbetarna, sätta igång, genomföra, avsluta och följa upp aktiviteter. Du är engagerad i utvecklingen av hela kulturskoleverksamheten med eleverna i fokus.
Vi söker speciallärare med inriktning matematik och NO för att arbeta i åk 7-9. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam som är ett eget arbetslag på skolan. Arbetslaget bestående av olika professioner såsom exempelvis kurator, skolpsykolog, speciallärare, studie- och yrkesvägledare samt skolledare.
Som specialpedagog tillhör du skolans elevhälsoteam. Ditt fokus kommer i första hand ligga på det främjande, förebyggande och utvecklande arbetet. Men du kommer också arbeta med att stötta lärare och elever, göra pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram samt övriga uppgifter som ingår i specialpedagogsprofessionen.