Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 34 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Arbetsuppgifter; agera samtalspartner för kollegor och föräldrar såväl internt som externt, till elever med språk- och kommunikationshinder samt utbyta kunskaper med personer, såväl med som utan specialistkunskaper inom området. Detta kan t ex handla om samarbete med logoped, hörselhabilitering, pedagoger.
Du är speciallärare har erfarenhet av att arbeta med tidiga insatser för elever i främst årskurs F-3. Du har goda kunskaper i läsinlärning, erfarenhet av och kunskap om NPF och gärna också i tal- och språkförseningar. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete för att främja elevers lärandeprocesser.
Du kommer att arbeta som specialpedagog mot årskurs 7-9. I uppdraget ingår bl.a. ledning av och samarbete med arbetslagen kring de elever som behöver mest stöd, handledning av personal, kontakter med elever och vårdnadhavare samt pedagogiskt dokumentation.
Arbetsbeskrivning, Uppdragets tyngdpunkt ligger i att tillsammans med skolledning och all övrig personal fortsätta arbetet med att driva en helt ny skola i stark expansion. Med detta följer att bygga organisation, skapa strukturer och utveckla skolans identitet.
Vi erbjuder dig ett roligt och inspirerande arbete i en välfungerande och trivsam skola. Du samarbetar med dina kollegor inom special - och elevhälsoteamet, samt med arbetslagen på skolan. Eklidens skola är en skola i framkant som ständigt arbetar med pedagogisk utveckling.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning, handledning och forskning i ämnet utbildningsledarskap främst inom olika program vid Centrum för skolledarutveckling som utbildar och forskar om skolans ledarskap och organisation. Undervisningen sker även på andra orter i Sverige.
I uppdraget som specialpedagog ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande. Du har erfarenhet av komplicerade inlärningssituationer.
Vi söker dig som tillsammans med skolledning och personal vill utveckla skolan i linje med vår vision. Du kommer ingå i skolans ledningsgrupp och elevhälsan med ett huvudansvar för fritidshemmet.  Uppdraget innebär bland annat att du har ett pedagogiskt och undervisningsnära ledarskap.
I uppdraget ingår att utveckla skolans verksamhet med en lärmiljö för elever mottagna i grundsärskolan och som har sin tillhörighet i en grundskoleklass. Du bidrar till att skapa en brygga mellan grund- och grundsärskolan. Du formulerar individuella planer för eleverna utifrån deras behov och förutsättningar.
Hos oss får du arbeta i en organisation med hög motivation och goda prestationer bland såväl medarbetare som elever. Du ingår i skolledningen tillsammans med rektor, två andra biträdande rektorer och administrativ chef. Tillsammans med rektor och övrig skolledning ansvarar du för skolans verksamhetsplan.
Du ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar tillsammans med pedagoger och skolledning. Du samverkar med elevhälsans övriga professioner i elevärenden och stödjer skolledning och pedagoger i externa kontakter med exempelvis socialtjänsten.
Du kommer att undervisa eleverna inom grundsärskolans ämnesområden tillsammans med övriga lärare och elevassistenter. Det innebär att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Det krävs även ett nära samarbete med vårdnadshavarna samt alla professioner som kretsar kring eleven.
Du kommer att tillsammans med rektor för skolan leda arbetet och verksamhetens utveckling. Övriga ansvarsområden kommer att utformas i samarbete med rektor. Arbetet innebär många kontakter med medarbetare, elever och vårdnadshavare.
Du arbetar i ett nära samarbete med special- och ämneslärare, direkt med elever som behöver stöd och stimulans, enskilt och i grupp. Du ser mentorn, arbetslaget och andra pedagoger runt eleven som en viktig resurs där ditt stöd kan utveckla och komplettera insatserna.
Du kommer att tillsammans med rektor och de övriga biträdande rektorerna leda skolans arbete. Arbetet innebär många kontakter med medarbetare, elever och vårdnadshavare. I arbetsuppgifterna ingår personalfrågor, verksamhets- och personalplanering, medarbetarsamtal, arbetsplatsmöten med mera.
Vi söker dig som vill vara en nyckelperson i vårt fortsatta digitaliseringsarbete. Du kommer att leda eller delta i digitaliseringsprojekt inom alla förvaltningens ansvarsområden i nära samarbete med verksamheterna och förvaltningsledningen. Du ansvarar även för systemförvaltning och hantering av personuppgifter.
Du kommer att undervisa elever i låg- och/eller mellanstadiet utifrån din kompetens samt verka för att elever och kollegor känner sig trygga i användandet av digitala lärmiljöer. Tillsammas med övriga förstelärare och skolledning tar du ansvar för att höja elevernas måluppfyllelse och ständigt utveckla verksamheten.
Du kommer att undervisa och bedöma eleverna i årskurs 2-6 i ämnet Idrott & hälsa. Några elever som har svårt att nå målen har specialidrott i mindre grupp vilket ingår i tjänsten. Skolan har simundervisning i egen regi vilket på kort eller lång sikt också kommer att ingå i lärarens uppdrag.
Som förskolechef är du engagerad med hjärtat i verksamheten och inspirerar till arbetsglädje, nyfikenhet och engagemang. Du leder och fördelar arbetet och har ett övergripande ansvar för att förskolornas verksamhet utvecklas och bedrivs i enlighet med skollagen och inom givna budgetramar.
Skolan bedriver verksamhet både ämnesmässigt och ämnesområden. Vi söker dig som har relevant utbildning, erfarenhet av arbete i grundsärskolan, vill arbeta i arbetslag med olika kompetenser, ser möjligheter före hinder och vara aktiv i det livslånga lärandet tillsammmans med eleven.
Som en av elva förskolechefer i Nässjö kommun kommer du ha ansvar för Bodafors förskolor samt en förskola i centralorten. Du blir förskolechef över ca 35 medarbetare. Varje område har god tillgång på specialpedagogresurs där man ingår i ett team med två specialpedagoger och tre förskolechefer.
I tjänsten ingår verksamhetsansvar och personalansvar. Tillsammans med rektor, intendent och ytterligare tre biträdande rektorer säkerställs att verksamheten styrs enligt styrdokument, att våra elever når kunskapsresultat och att vi har varje elevs bästa i fokus.
Vi söker en biträdande rektor åk 3-6. Du är en person som har hittat trygghet i ledarrollen och därför tycker om och känner engagemang i arbetet. Du vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll och reflekterar ofta över hur du kan bidra till förbättrade resultat, både personligen, samt ur elev- och lärarperspektiv.
Du kommer att tillsammans med rektor för skolan leda arbetet och verksamhetens utveckling. Övriga ansvarsområden kommer att utformas i samarbete med rektor. Arbetet innebär många kontakter med medarbetare, elever och vårdnadshavare. Du har personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för elevvården inom enheten.
Som specialpedagog/speciallärare hos oss kommer din viktigaste uppgift bli att bidra till att möjliggöra tillgänglighet samt inkluderande lärmiljöer så att vi på bästa sätt kan tillgodose alla elevers rätt till en bra utbildning genom att stödja elever och personal.
Som specialpedagog/speciallärare arbetar du främst i ett nära handledande samarbete med ansvariga undervisande lärare i klassrummen. Du vägleder elever utifrån deras behov och stödjer lärarna i att hitta kompletterande verktyg och metoder för en framgångsrik undervisning.
Du vägleder elever utifrån deras behov och stödjer lärarna i att hitta kompletterande verktyg och metoder för en framgångsrik undervisning. Som specialpedagog/speciallärare arbetar du främst i ett nära  handledande samarbete med ansvariga undervisande lärare i klassrummen.
Du planerar och leder tillsammans med din ledningsgrupp det långsiktiga och dagliga arbetet på Centrum Vux i enlighet med styrdokumenten. Du deltar aktivt i den strategiska planeringen och den systematiska uppföljningen i ledningsgruppen för gymnasiet och vuxenutbildningen.
Vi söker dig som vill vara en viktig länk i vår strävan efter att skapa en god miljö för elevernas hälsa, lärande och utveckling. Du arbetar direkt med elever som behöver stöd och stimulans, enskilt och i grupp, i nära samarbete med special- och ämnespedagoger.
Lila är en kommungemensam undervisningsgrupp för elever i åk 1-6 som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Vi har egna lokaler i anslutning till Futurum och våra elever har till viss del undervisning på Futurum. I dagsläget är vi 8 elever och 4 pedagoger som jobbar tillsammans. Vi söker dig som har viljan, lusten och kompetensen att utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Skolledningen, rektor och biträdande rektor F-3, har ett tätt samarbete. Vi träffas 2 timmar i veckan för möte med avstämning, förberedelse och arbetsfördelning. Skolan har en "platt" organisation med 7 arbetsenhetsledare, som tillsammans med skolledarna utgör skolans ledningsgrupp.
Som speciallärare varierar dina arbetsuppgifter. Du arbetar såväl främjande som åtgärdande och med fokus på tidiga insatser. Du stödjer elever i ordinarie undervisning, undervisar elever i grupp eller enskilt, coachar medarbetare, skriver åtgärdsprogram.
Du planerar och leder tillsammans med din ledningsgrupp det långsiktiga och dagliga arbetet på Riksäpplet i enlighet med styrdokumenten. Du deltar aktivt i den strategiska planeringen och den systematiska uppföljningen i ledningsgruppen för gymnasiet och vuxenutbildningen.
Vi söker dig som har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling samt har förmåga att uppmuntra dina medarbetare till en pedagogisk dialog och utveckling. Du som känner ett genuint engagemang för våra barn och ungdomar och som med ett tydligt ledarskap kan driva och leda skolan.