Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 35 lediga tjänster

 

Sista ansökan

Vi söker dig som vill driva utbildningsverksamheten framåt så väl internt som externt med ansvar för att verka för en helhetssyn både vad gäller utbildning, ekonomi, personal och långsiktig verksamhetsutveckling. Du ingår i ledningsgruppen och har då ett övergripande ansvar för verksamhetsställets hela uppdrag och utveckling.

Huvudinriktningen i ditt uppdrag är fullt ansvar för två arbetslag, inom grundskolan eller grundskola och grundsärskola. Du har tillsammans med rektor och biträdande rektorer ett långtgående pedagogiskt ansvar samt resultat-, ekonomi- och personalansvar.
Som bitr förskolechef och pedagogisk ledare har du en nyckelroll för förskolans fortsatta utveckling. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare leda arbetet med en tydlig inriktning mot barns lärande och utveckling. Du arbetar på uppdrag av förskolechef och ingår i ledningsteamet.
Som biträdande rektor på Lilla Adolf Fredriks skola kommer du på ett verksamhetsnära sätt ha ansvar för den pedagogiska utvecklingen. I tjänsten ingår även visst personalansvar för undervisande lärare. Du kommer ingå i ledningsgruppen och vara del av skolans utveckling.
Som biträdande förskolechef och pedagogisk ledare har du en nyckelroll för förskolans fortsatta utveckling. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare leda arbetet med en tydlig inriktning mot barns lärande och utveckling. I dina arbetsuppgifter ingår både att planera och organisera.
Som rektor är ditt uppdrag att med resultatansvar leda arbetet inom det estetiska programmet med inriktningarna teater, bild och formgivning samt musik med musikal och musikproduktion. Att tillsammans med de andra rektorerna gemensamt driva utvecklingen av skolan framåt.
Ditt uppdrag är att tillsammans med enhetschef och åtta biträdande enhetschefer leda och utveckla verksamheten. I uppdraget ingår bl.a. att ha personalansvar för ca 45-50 modersmålslärare, vilket bland annat innebär arbetsmiljöansvar, rehabilitering och systematiskt kvalitetsarbete.
Arbeta i en organisation som har höga förväntningar på mycket goda arbetsinsatser hos både medarbetare och elever. Som biträdande rektor för åk F-3 har du ansvar för den pedagogiska verksamheten och du har personalansvar. Du har även ansvar för övergripande schemaläggning i åk F-3.
Vi söker en specialpedagog. Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med såväl lärarna i arbetslagen och skolornas speciallärare. Viss undervisning kan komma att ingå i tjänsten. Arbetet sker även i nära samarbete med rektor och bitr. rektorer.
Du ansvarar tillsammans med övriga i arbetslaget för att uppdraget genomförs enligt styrdokument; initiera, leda, stödja, genomföra och utvärdera. Vi arbetar med Mål- och Resultatstyrning vilket betyder att verksamheten och synliggörandet av barns lärande följs upp med hjälp av reflektionsprotokoll.
Som biträdande rektor för åk 7 har du ansvar för den pedagogiska verksamheten och du har personalansvar. Det ingår även ca 30-50% undervisning i ditt lag. Andelen undervisning kan variera beroende på storleken på ledaruppdraget. Skolans ledningsgrupp består av rektor och sex biträdande rektorer.
Dina arbetsuppgifter som biträdande rektor kommer att ha en pedagogiskt fokus, med personalansvar för lärare, med ansvar för bemanning och schemaläggning, ansvar för uppföljning av den pedagogiska verksamheten och deltagande och insikt i elevhälsoarbetet och i samverkan mellan skola och fritids.
2017-04-08 
Som en av tio förskolechefer i Nässjö kommun har du ansvar för ett område med 2-4 förskolor och ca 35 medarbetare. Varje område har sin egen specialpedagog som du som förskolechef har ett nära samarbete med. Du är direkt underställd verksamhetschef.
Ditt uppdrag består huvudsakligen av att tillsammans med skolans personal arbeta för att öka elevernas måluppfyllelse. Handleda lärare och arbetslag samt samverka med elever och lärare för att utforma ändamålsenliga extra anpassningar och stödåtgärder.
Som biträdande rektor har du stor förmåga att skapa goda relationer med elever, personal och föräldrar. Du arbetar för ett välfungerande elevhälsoarbete och har kunskap om barn i behov av särskilt stöd. Du är trygg, professionell och kommunicerar på ett tydligt och strukturerat sätt.
Du ingår i skolans elevhälsoteam där du samarbetar med ytterligare sex specialpedagoger/speciallärare, två skolsköterskor, kurator, skolpsykolog, biträdande rektorer och rektor. Du kommer att arbeta som rådgivare i didaktiska/pedagogiska frågor till kollegor och föräldrar.
Vi söker en speciallärare/specialpedagog. Du ska undervisa elever i behov av särskilt stöd i klassrummet men även enskilt och i mindre grupper. Du ska handleda kollegor och du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam. Du ska hjälpa till i arbetet med åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar.
Rollen som administrativ chef innebär att du är direkt underställd rektor. Ditt ansvarsområde är skolans administrativa stödprocesser. Du gör tjänsteplanering i nära samarbete med de biträdande rektorerna och ansvarar också för antagning, schemaläggning, elevregister, betygshantering, personaladministration och vikariebemanning.
Tjänsten innefattar undervisning i vår grundsärskola med tillhörande planering, genomförande, dokumentation och uppföljning. Du utgår från att alla elever kan lyckas och har möjlighet att nå sin fulla potential. Du hanterar tecken som stöd och bildstöd för kommunikation.
Som speciallärare är du ett ett stöd i skolans förebyggande och häl-sofrämjande arbete.Du arbetar med att ge stöd till elever i olika ämnen, enskilt i grupp och i klass. Du är arbetslagets representant i Elevhälsoteamet och samarbeter med lärararna i arbetet att identifiera ele-vens behov.
Du kommer genom operativt arbete med eleverna att stärka deras språk-, skriv- läs- och kommunikationsutveckling för att stödja kunskapsutvecklingen. Du arbetar med utveckling av lärmiljöer och genomför pedagogisk kartläggning och utarbetar åtgärdsprogram. Som speciallärare ingår du i skolans EHT-team.
I rollen som kundansvarig säljare kommer du självständigt driva, utveckla och vårda affärer och kunder. Du bearbetar aktivt beslutsfattare på olika nivåer, d.v.s. lärare, rektorer, friskolekoncerner samt förvaltningar. Du har din bas i hemmet, som är geografiskt oberoende, och bearbetar hela Sverige.
Du är direkt underställd rektor och är en del av skolans ledningsgrupp med generellt ansvar för utveckling av skolan som helhet och specifikt för några av skolans gymnasieprogram. I uppdraget ligger även ansvar för det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet.
Arbetsuppgifter är att tillsammans med kollegorna utveckla undervisningen utifrån de olika behoven för att undanröja hinder för elevernas lärande. Driva och utveckla det kollegiala lärandet i hela skolan tillsamman med skolledning och de andra förstelärarna.
Vi söker nu speciallärare som har kompetens och erfarenhet av att arbeta i grundsärskola. Du ska ha stor kompetens kring barn med särskilda behov och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du är engagerad, öppen för nya idéer och har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som vill arbeta som speciallärare/specialpedagog med fokus på årskurs 4-6. Du ingår i skolans elevhälsoteam och skolans stödteam som träffas varje vecka. På skolan finns en verksamhet som kallas Studion. Här erbjuds en del av våra elever stöd för sitt lärande i en alternativ miljö.
Vi söker en nyfiken och driven specialpedagog. Du kommer att vara ansvarig för det pedagogiska arbetet på förskolan och driva verksamhetsutveckling som är anpassad för varje enskilt barn. Du kommer även att samarbeta med Ekerö kommuns resursteam samt habiliteringen/logoped m.fl.
Du kommer att undervisa enligt grundsärskolans läroplan med inriktning ämnesområden i en klass med elever på tidig utvecklingsnivå och med flerfunktionshinder. I arbetet igår även att samarbeta med och arbetsleda de elevassistenter som finns knutna till klassen.
Till tjänsten kommer personal, elev och utvecklingsansvar för arbetslag åk 3-6 och ansvar för elevärenden, möten med vårdnadshavare, dokumentation, kontakter med myndigheter. Du kommer att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete gällande elevers måluppfyllelse och skolans arbetsmiljö.
Vi söker nu en biträdande rektor som ska ansvara för fritidsverksamheten och en del av lågstadiet på Orminge skola och som tillsammans med övriga skolledningen ska driva utvecklingen mot målet att vara en skola i världsklass. Du har tillsammans med övriga skolledningen ett långtgående pedagogiskt ansvar.
Du ingår självklart i skolans Ledningsgrupp och utför också olika administrativa arbetsuppgifter samt schemaläggning. Du blir närmast chef för skolan Fritidsverksamhet, förskoleklass och leder enligt gällande styrdokument och de visioner som vi lagt för skolan.
Klasslärare ansvar i åk 1. Huvuduppdraget är planering av undervisningen, genomförande och utvärdering så att eleverna når hög måluppfyllelse. Tjänsten kan kombineras med en förstelärartjänst. Denna tjänst innebär att tillsammans med kollegor på skolan driva och utveckla Sv./SVA.
Tjänsten innefattar biträdande rektorsuppdrag på 50% och undervisning i klass 50%. Vi har nya fina lokaler som möjliggör nya pedagogiska idéer. Du kommer ingå i ett team med rektor/förskolechef, biträdande förskolechef och utvecklingsledare för fritids.
Här kommer du att hitta ett team bestående av kvalificerade pedagoger, arbetsterapeuter och elevassistenter. Du planerar och leder verksamheten tillsammans med rektor för vuxenutbildningen. Dokumentation samt uppföljning av elevprogression sker i samverkan med arbetslaget.
Du kommer arbetar ute i verksamheten med att dokumentera, skriva åtgärdsprogram,  pedagogiska underlag och göra pedagogiska kartläggningar inför utredningar. Du är en del av elevhälsoteamet där du är pedagogisk expert på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och matematiksvårigheter.