Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 28 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Realgymnasiet har som fokus att alltid leverera den bästa kvalitén till sina elever och söker efter en person som vill ha nya pedagogiska utmaningar och fortsätta utvecklas. Tjänsten innebär ett nära samarbete med kollegor och man lägger själv upp sitt arbete efter givna ramar.
Du kommer att vara en av två specialpedagoger på skolan och ingå i skolans elevhälsoteam. I dina uppgifter som specialpedagog ingår det att utveckla skolans undervisning, stötta och coacha kollegor, göra pedagogiska utredningar, upprätta åtgärdsprogram samt undervisa elever som har behov av extra stöd.
I din roll som rektor hos oss kan du förvänta dig stora utvecklingsmöjligheter så som ledarskapsutveckling, tillgång till kompetensutveckling via Vittrasamordnade utbildningar. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete som båda är väl implementerade i alla våra verksamheter.
Vi söker en förstelärare i engelska med hög kompetens och erfarenhet av att arbeta som lärare i engelska för årskurs 7-9. Du kommer att ingå i ett mycket engagerat lärarlag som tycker om att utveckla ämnet men även arbeta med skolutveckling inom ämnet tillsammans med skolans andra förstelärare.
Arbete med specialpedagogiska insatser kring läs, skriv och räkna samt de elever som klarar kunskapskraven, men som behöver andra insatser för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Detta inbegriper såväl elever med koncentrationssvårigheter som andra typer av behov.
För att uttrycka sig enkelt ska du göra en redan bra verksamhet ännu bättre. Som biträdande rektor för åk F-3 är du en del av skolans ledningsgrupp med rektor och de två biträdande rektorerna för 4-6 och 7-9. Du har också regelbundna möten med de fyra arbetslagsledarna, som är viktiga kanaler in i verksamheten.
Du ansvarar, tillsammans med chefen för modersmålsenheten, för det pedagogiska arbetet och för att verksamheten drivs mot mål och styrdokument med en så god kvalitet och så goda resultat som uppdraget föreskriver.  I uppdraget ingår i bl.a  att biträda chef i ledning och planering av modersmålsenhetens verksamhet.
Tillsammans med dina kollegor utformar ni en utvecklande, trygg, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. I arbetet samarbetar du med skolans lärare, elevhälsa, övrig personal, föräldrar samt med andra aktörer utanför skolan.
Biträdande rektor med särskilt ansvar för elevhälsa, inkludering och särskilt stöd. Ansvarig för arbetslag Marmor där elevhälsans professioner är samlade. Där ingår också våra lärare för förberedelseklass och vår särskilda undervisningsgrupp.
2016-10-04 
Årstaskolan söker en speciallärare på heltid som kan möta alla elever. Tjänsten är i första hand riktad mot elever i åk 4-9. Vi ser gärna att du aktivt använder IT-verktyg som naturliga redskap i ditt arbete med eleverna och din egen utveckling.
Du leder och handleder kollegors pedagogiska utveckling individuellt och i grupp och genomför lektionsbesök och efterföljande diskussioner med lärare i syfte att förändra skolans undervisning i matematik i riktning mot fler formativa arbetssätt, en ökad IKT användning.
Att vara förstelärare på hos oss innebär att du både kan och vill dela med dig av din egen kompetens och ta tillvara andras. Du skall vara en förebild för andra lärare genom ditt sätt att undervisa och bemöta elever. Du undervisar på lågstadiet och samverkar med andra pedagoger i arbetslaget/teamet samt delar mentorskap.
2016-10-05 
Som rektor för Lärvux har du verksamhets-, personal- och budgetansvar. I dina arbetsuppgifter ingår att bedriva utvecklingsarbete och systematisera uppföljningen på en övergripande nivå avseende kvalitetsuppföljning och resultat. Rektor för Lärvux rapporterar till avdelningschefen för vuxenutbildning.
I Hammarbyskolan spirar nyfikenheten och kreativiteten. Arbetsuppgifter; Arbeta med de elever i årskurs 7 och 8 som behöver speciallärarstöd i matematik och no. Undervisning i mindre grupper. Nära samarbete med arbetslaget i åk 7-8 och med läraren i matematik/NO/Teknik för åk 7-8.
Vi söker nu förskolechef till Hässelby norra förskolor i Hässelby som består av 4 förskolor med drygt 55 anställda. Som förskolechef har du ansvar för att leda verksamheten på ett kvalitetsmedvetet sätt utifrån mål och lagstiftning. Du kommer även att vara en del av en dynamisk ledningsgrupp.
Som biträdande rektor F- 3 är du en del av skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och biträdande rektor för Elevhälsan. Utifrån de beslut som fattas i Ledningsgruppen har du ett stort eget ansvar för att driva den pedagogiska verksamheten i F-3.
Att som A-lagsledare tillsammans med övriga pedagoger ansvara för den pedagogiska verksamheten på skolan. Många av skolans elevassistenter har lång erfarenhet av att arbeta inom träningsskolan. Tillsamman med elevassistenterna formar du en skoldag utifrån varje elevs särskilda behov och utveckling.
Till Enebybergs skolor i Danderyd söker vi två biträdande rektorer som kommer att ingå i ledningsgruppen. Skolorna har ett mycket gott administrativt stöd och väl utbyggd elevhälsa. Vi erbjuder arbete i trivsamma skolor med kompetenta medarbetare, nyfikna och studiemotiverade elever och nära samarbete i ledningsgruppen.
2016-10-09 
Som rektor har du resultatansvar för måluppfyllelse, verksamhetsutveckling,och budget inom Wisbygymnasiet. Du är direkt underställd avdelningschefen och ingår i ledningsgruppen för Gymnasie- och vuxenutbildningen. Som rektor företräder du gymnasieskolan i olika sammanhang och är därmed skolans ansikte utåt.
Vi söker två engagerade och kompetenta speciallärare till grundskolan. Vi erbjuder dig ett roligt och inspirerande jobb i en välfungerande och trivsam skola. Du samarbetar med dina kollegor inom resurs - och elevhälsoteamet, samt med arbetslagen på skolan.
Du ska undervisa i SVA inom språkintroduktionsprogrammet och även på övriga nationella program i ett ämne som kan vara t ex moderna språk eller något samhällsvetenskapligt ämne. Förstelärare och de som har lektorat ska huvudsakligen undervisa och arbeta med det som hör till undervisning.
Du vägleder elever utifrån deras behov och stödjer lärarna i att hitta kompletterande verktyg och metoder för en framgångsrik undervisning. Elevernas kunskaper och förmågor kartläggs på olika sätt under läsåret och där är din kompletterande kompetens inom SVA avgörande.
2016-10-10 
ISGR is currently searching for a Primary Years Programme Principal for the International section, to help guide it through its next stage of development. The PYP Principal will lead grades K-5 with responsibilities such as The development of IB curriculum, and Leadership of professional development.
Uppdraget innebär att utifrån skolans styrdokument tillämpa specialpedagogisk kunskap och erfarenhet i arbete med elever i behov av särskilt stöd i de lägre åldrarna, främst elever i särskild undervisningsgrupp. Samverka med två resurspersoner som arbetar i gruppen och övrig personal.
Som speciallärare kommer du att ha fokus på årskurs F-3. Du kommer arbeta enskilt och i grupp med elever, handleda pedagoger, vara med i klassrummet, göra pedagogiska kartläggningar och utreda behov av särskilt stöd samt upprätta åtgärdsprogram.
Nu söker vi en ny kollega till Staffansskolan med inriktning matematik. I arbetet som förstelärare ska du arbeta med att utveckla/förbättra undervisningen i ämnet matematik, hålla dig välorienterad om aktuell forskning med anknytning till ämnet matematik och visa upp din praktik och samverka med kollegor.
Hedängskolan F-6 är en skola som arbetar i två engagerade och positiva arbetslag, F-3 och 4-6, och samverkar för en lustfylld verksamhet med god måluppfyllelse. Vi söker dig som är speciallärare. Du bör vara flexibel i tanke och handling men också ha en vana av att jobba välstrukturerat och målinriktat.
I arbetsuppgifterna ingår att undervisa elever i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden. Kartlägga och bedöma elevers behov av pedagogiskt stöd. Arbeta konsultativt mot pedagoger i klassen och arbetslag för ett specialpedagogiskt arbetssätt.