Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 33 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Du ingår i skolans EHT-team, handleder pedagoger, undervisar elever enskilt och i mindre grupper, stöttar i klassrum, kommunicerar med föräldrar och pedagoger, skriver åp, pu och annan dokumentation. Kommer med förslag på anpassningar och är med och tänker kring en bra lärmiljö.
Som närmaste chef har du personalansvar över barnskötare och förskollärare på dina förskolor, vilket innebär medarbetarsamtal, lönesamtal och hälsosamtal. Du stödjer arbetslagen i det pedagogiska och organisatoriska arbetet. Du ansvarar för att hålla i arbetsplatsträffar på dina förskolor.
I uppdraget som speciallärare eller specialpedagog ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidra till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja elever både i klass och tillsammans med klasslärare, ge särskilt stöd i eller utanför klassrummet. Du kommer även ha en handledande funktion till dina kollegor och du ingår i Elevhälsoteamet tillsammans med rektor, kurator och skolsköterska.
I uppdraget som speciallärare eller specialpedagog ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidra till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande.
I uppdraget som specialpedagog ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande. Du kommer att ingå i EHT som strävar efter att utvecklas.
Vi söker dig som vill prova på att arbeta som chef i förskolan. Du kommer att vara närmaste chef på två av våra fem förskolor, totalt nio avdelningar. Du ingår i ledningsgrupp bestående av förskolechef och två biträdande förskolechefer. Du medverkar även i den pedagogiska ledningsgruppen.
Uppdraget som förskolechef omfattar ansvar för en resultatenhet bestående av tre förskolor i Solberga. Enheten har sammanlagt 10 förskolegrupper och ca 35 pedagoger. Det kan också bli aktuellt att ansvara för att öppna en ny förskola med fyra grupper i det nya bostadsområdet "Älvsjöstaden".
Vi vill att du har speciallärar-/ specialpedagogutbildning eller motsvarande. Vi ser även gärna att du har utbildning, kunskaper eller erfarenheter av neuropsykiatriska funktionshinder och att du ser möjligheter att pedagogiskt tillmötesgå dessa elevers behov.
Du kan anpassa det specialpedagogiska förhållningssättet till klassrumssituationen för att underlätta inlärning för alla. Du ansvarar även för pedagogiska utredningar, handleder pedagogerna för att hitta rätt hjälp till elever med behov av särskilt stöd och ingår i skolans elevhälsoteam.
Bistå förskolechef/enhetschef med arbetsledning, så som att skriva verksamhetsplan och uppföljning i ILS system. Lönerapportering, sjukfrånvaro, ledighetsansökning m.m i Lisa systemet. Hålla i olika personalmöte, möte med vårdnadshavare. Ingå i stödteamet som psykolog och komplement till specialfunktioner n utöver arbetsledning.
Som specialpedagog tillhör du skolans elevhälsoteam. Du kommer arbeta både i direktkontakt med våra elever och med att stötta lärare och andra kollegor där det finns behov av din kompetens. Ditt fokus ligger i första hand på det främjande och förebyggande arbetet.
Bromma gymnasium söker nu två biträdande rektorer. Tjänst 1: Biträdande rektor på halvtid och annan pedagogisk verksamhet på halvtid. Tjänst 2: Biträdande rektor på halvtid och specialpedagog på halvtid. Fokus i tjänstens innehåll är elevhälsa och specialpedagogik.
Du är speciallärare/specialpedagog med svenska eller matematik som inriktning. Du har erfarenhet av specialundervisning på gymnasiet och eller på högstadiet. På Fridegårdsgymnasiet arbetar vi tillsammans och vi gör allt vi kan för att eleverna med egen kraft, lust och glädje ska nå kunskapskrav och mål.
Du kommer att ansvara för årskurserna 4-6 samt grundsärskolan, för närvarande ca 10-12 elever, bistå rektor i ledningen av verksamheten och kommer att från rektor ha ett tydligt och distribuerat ledningsuppdrag för att driva skolan framåt. Du ingår i skolans ledningsgrupp.
Du kommer främst att ansvara för fritidshemsverksamheten, förskoleklass och åk. 1-3. Du kommer ha personal-, elev-, planerings-, kvalitets- och utvecklingsansvar inom dessa grupper. Du kommer arbeta nära rektor och skolans intendent. Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam.
Vi erbjuder ett spännande ledaruppdrag till dig som vill anta utmaningen att fortsätta utveckla en bred verksamhet med stort fokus på målgruppernas efterfrågan. Du ansvarar för att utveckla kulturskolans roll i samhällsutvecklingen genom nya samarbeten, nya arbetssätt och modeller.
I arbetet ingår att planera, genomföra och följa upp din undervisning och elevernas lärande. Du deltar och tar en aktiv roll i arbetslagsarbetet samt utvecklar verksamheten tillsammans med lärare och elevassistenter samt skolans övriga personal, vi satsar på kollegialt lärande.
Vi söker en biträdande rektorer till Vuxenutbildningen. Du kommer att ha ansvar för våra yrkesutbildningar. I arbetsuppgifterna ingår budgetarbete, kvalitetssäkring för APL, personalansvar, verksamhets-/personalplanering, medarbetarsamtal, arbetsplatsmöten med mera.
Vi söker två Speciallärare/Specialpedagoger som förutom undervisning ansvarar för planering, utförande och utvärdering. Som klasslärare ansvarar du för 5-6 elever och arbetsleder 4-5 assistenter. Du ser kollegialt lärande som en självklar utgångspunkt för att skapa ny kunskap.
Vi lägger stor vikt vid det systematiska kvalitetsarbetet där ett utforskande och projektinriktat arbetssätt är en grund som vi ser att du är väl insatt i. Vi har pedagogiska ställningstaganden som bygger på den pedagogiska miljön, barnsyn och barnens lärande som är framtaget i vår förskoleenhet.
Vi är i startgroparna för att arbeta mer ämnesövergripande varför vi vill att du som ny biträdande rektor motiveras av att vara med och driva den ämnesövergripande skolan framåt. Din breda kunskap i området gör dig till en stabil och trygg ledare i skol- och verksamhetsutvecklingen i frågan.
Hos oss kommer du bland annat att arbeta med handledning av pedagoger och elever, kartläggningar, åtgärdsprogram, genomföra screening samt arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet. Som specialpedagog kommer du även ingå i vårt elevhälsoteam där skolsköterska, kurator, mentorer och skolledare ingår.
Som speciallärare kan dina arbetsuppgifter variera utifrån din kompetens. Undervisning i mindre undervisningsgrupper, stötta elever i ordinarie undervisning, skriva åtgärdsprogram för elever som är i behov av särskilt stöd samt hålla i kontakt med vårdnadshavare för dessa elever.
Vi söker dig som är driven och vill vara med och påverka utvecklingen av vår skola. Du är en engagerad och kunnig lärare med minst fyra års erfarenhet av undervisning inom ämnena svenska och SO med dokumenterat goda resultat. Du har ett gott ledarskap och en god förmåga att skapa goda relationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att, utifrån ett inkluderande och salutogent förhållningssätt och en orubblig tro på elevens förmåga, ge skolpersonal handledning och i samarbete med lärare undervisa elever i behov av stöd. I uppdraget ingår också att i samarbete med lärare ta fram extra anpassningar.
Du kommer förutom undervisning även ansvara för planering, utförande och utvärdering. Du är lyhörd för elevernas individuella förutsättningar och behov och arbetar för att utveckla åtgärder gällande undervisningen för eleverna. Du kommer som klasslärare vara ansvarig för 5-6 elever.
2018-05-06 
I uppdraget ligger att synliggöra det goda arbete som sker på skolan för allmänheten. Att visa på hur Skuru skola har ett dynamiskt lärande och stort nätverkande inom matematik och NO. Som rektor ansvarar du för den pedagogiska verksamheten vid skolan och att skapa förutsättningar för det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Vi utökar nu vår ledningsgrupp med en biträdande rektor. Skolledningen utgör ett team där rektorn arbetar strategiskt medan de biträdande rektorerna/förskolechefen ansvarar för det operativa arbetet. Efter utökningen kommer teamet bestå av en rektor/förskolechef, två biträdande rektorer samt en biträdande förskolechef.
Du kommer tillsammans med specialpedagoger, logopeder och psykologer att ingå i ett tvärprofessionella team. Vi är i startgroparna med att bygga upp ett förskoleteam som ska erbjuda centralt stöd i frågor som berör tillgänglighet, anpassningar och kompetensutveckling för personal.
I arbetsuppgifterna ingår upprättande av åtgärdsprogram samt planering och undervisning för elever både i grupp och enskilt. I ditt uppdrag ingår det att göra pedagogiska utredningar. Du kommer att samarbeta med undervisande lärare inom arbetslaget samt skolans elevhälsa.
Uppdraget handlar huvudsakligen om att utveckla och förädla verksamheten för att nå uppsatta mål och kunna bedriva en skola och förskola i världsklass. Du kommer tillsammans med rektor att driva den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet.
I uppdraget ingår, förutom egen undervisning i matematik och NO, att sprida goda ämneskunskaper och yrkesskicklighet samt att leda kollegialt arbete på den egna skolan. Som förstelärare förväntas du inspirera och utmana kollegor att ta ett extra steg - att ge eleverna en förhöjd upplevelse av undervisningen som ger ett mervärde och ett försprång ut i livet.