Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 30 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Arbetet som specialpedagog hos oss innebär att du är en viktig medlem i vårt Elevhälsoteam och bidrar med din kompetens. Vi har stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. I samarbetet med arbetslag och personal kommer du att handleda och stödja arbetet kring våra elever.
Uppdraget som specialpedagog på skolan med de arbetsuppgifter som ligger i ett sådant uppdrag. Tillsammans med dina kolleger har du ett stort utrymme att utforma den bästa studiemiljön för barnen. Vi ser därför att du har en organisatoriska och dokumentära förmågor och är flexibel i ditt förhållningssätt.
Rinkebyskolan startar nu upp en särskild undervisningsgrupp. I klassen kommer det att gå 4 – 6 elever med diagnoser inom AST eller NPF. Som mentor och undervisande lärare i klassen har du det övergripande ansvaret gällande särskilda och generella anpassningar för eleverna tillhörande målgruppen.
Barn- och utbildningsförvaltningen söker specialpedagog till Handskerydsskolan. Uppdraget innebär sedvanliga specialpedagogiska arbetsuppgifter. Arbetet bedrivs i arbetslag och det kräver att du kan och tycker om att samarbeta. Meriterande är att ha fördjupad kunskap inom NPF.
Uppdraget som biträdande rektor för Nacka gymnasium, skola Samhälle, innebär att tillsammans med rektor och ytterligare två biträdande rektorer leda och utveckla verksamheten på enheten samt att ansvara för vissa aktiviteter eller funktioner för hela Nacka gymnasium.
Du kommer att ingå i ett engagerat och duktigt team tillsammans med fyra ytterligare speciallärare/specialpedagoger, en talpedagog och en logoped. Ni har stora möjligheter att tillsammans skapa och dela upp arbetet med barn i behov av särskilt stöd, F-åk 6.
Du kommer att ingå i ett engagerat och duktigt team tillsammans med fyra ytterligare speciallärare/specialpedagoger, en talpedagog och en logoped. Ni har stora möjligheter att tillsammans skapa och dela upp arbetet med barn i behov av särskilt stöd, F-åk 6.
Tillsammans med övrig personal identifiera behoven och utveckla det särskilda stödet på skolan i samverkan. Inriktningen kan vara både till de yngre och äldre eleverna utifrån din kompetens. Ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, psykolog, specialpedagoger/speciallärare, skolhälsovård samt skolledare.
Vi söker dig som är specialpedagog i första hand med erfarenhet att jobba med elever som har stort behov av extra stöd i mindre sammanhang tillsammans med andra elever som har samma svårigheter och behov. Det kommer att vara tre personal som undervisar gruppen med olika anpassningar för varje elev.
Bromma gymnasium söker en specialpedagog. Som specialpedagog tillhör du skolans elevhälsoteam. Du kommer arbeta både i direktkontakt med våra elever och med att stötta lärare och andra kollegor där det finns behov av din kompetens. Ditt fokus ligger i första hand på det främjande och förebyggande arbetet.
Vi söker en specialpedagog till vår förskoleenhet. Du är förskoleenhetens sakkunniga i frågor som rör barn i behov av särskilt stöd. Du ska samarbeta och samverka med enhetens personal och föräldrar runt enhetens barn i behov av särskilt stöd.
Hos oss arbetar eleverna i åk F-9 tematiskt med kulturella inslag. Vi satsar på extra på pulshöjande fysiska aktiviteter och fysiska avbrott med så kallade brain breaks under dagen för att se om det gör att eleverna presterar bättre inom de teoretiska ämnena.
Vi söker en biträdande rektor åk 4-6. Du är en person som har hittat trygghet i ledarrollen och därför tycker om och känner engagemang i arbetet. Du vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll och reflekterar ofta över hur du kan bidra till förbättrade resultat, både personligen, samt ur elev- och lärarperspektiv.
Som specialpedagog på Hässelby Villastads skola ingår du i skolans elevhälsoteam som även omfattar skolsköterska, skolpsykolog, kurator, biträdande rektor, samt andra specialpedagoger. Du är bland annat en av huvudpersonerna inför upprättandet av åtgärdsprogram, extraanpassningar och att söka verksamhetsstöd.
Som lärare planerar och genomför du, utifrån varje elevs behov, undervisning baserad på kurs- och ämnesplanerna för särskild undervisning. I arbetsuppgifterna ingår utöver undervisning, planering och annat pedagogiskt arbete, internt och externt samarbete, dokumentation av olika slag samt pedagogiskt utvecklingsarbete.
I rollen som biträdande rektor kommer du att ansvara för enhetens särskolor samt för en särskild undervisningsgrupp. Den särskilda undervisningsgruppen är en liten skolenhet som arbetar med elever i behov av särskilt stöd, årskurs 6-9. Du kommer att ingå i Björknässkolans ledningsgrupp.
Du kommer att tillhöra förskolområde 3 som leds av en förskolechef tillsammans med 3 biträdande förskolechefer. Som biträdande förskolechef ingår du i förskolechefens ledningsgrupp och bistår förskolechefen i att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla enhetens verksamhet.
Som biträdande förskolechef ingår du i enhetens ledningsgrupp där du tillsammans med pedagogiska ledare och administratör bistår förskolechef med att systematiskt planera, följa upp, analysera och utvecklar verksamheten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att operativt driva och leda verksamheten
Att arbeta som lärare i grundsärskolan innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som lärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö dagligen skapas för varje barn och för hela elevgruppen.
Nu söker vi dig som är specialpedagog. Du kommer ingå i skolans EHT-team, ha direktkontakt med elever, handleda och stötta pedagoger med din specialkompetens både gällande skolan samhällsprogram samt skolans språkintroduktionsprogram. Du ska även ansvara för dokumentation kopplat till specialpedagogiken.
Tillsammans med de främsta inom varje bransch utvecklar och genomför vi våra utbildningar som möter verkliga, uttalade behov i svenska tillväxtbranscher. Arbetsuppgifter; sedvanliga specialpedagogiska arbetsuppgifter med fokus på det förebyggande elevhälsoarbetet.
Vi söker dig som är erfaren specialpedagog mot åk 4-9, men ser gärna att du har behörighet i fler ämnen, företrädesvis matematik. I tjänsten ingår även ansvar för lovskola. Vi söker dig som är van att arbeta med kollegialt lärande, är väl förtrogen med LGR 11.
Som specialpedagog/speciallärare ingår du i vårt specialpedagogiska team som regelbundet har egna möten med skolledningen. Du bidrar till hela skolans utveckling inom inkluderings-/tillgänglighetsområdet. Du har kompetens att screena/kartlägga elevers kunskapsutveckling inom olika områden.
Rektor till Annebergs skola med ansvar för förskoleklass, grundskola år 1-6 samt Annebergs skolas fritidshem och Flisby fritidshem. I Nässjö kommun jobbar du som rektor även i nära samarbete med andra rektorer och ser det som en tillgång/styrka att vara en del av ett team.
Som ledare har du ansvaret för att förskoleverksamheten utvecklas i enlighet med läroplanens och övriga styrdokuments mål och intentioner. Du driver ett aktivt systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete som fokuserar på hur pedagoger och förskolans miljö kan bidra till barns möjligheter att lära.
Vi söker dig som är utbildad Specialpedagog eller har annan adekvat utbildning för uppdraget. Hos oss arbetar du i vårt elevhälsoteam för att aktivt skapa goda förutsättningar, lärande och utveckling för eleven. Du har också som specialpedagog ett nära samarbete med våra heltidsmentorer som stöttar eleverna.
Du kommer att undervisa i matematik och biologi i vanlig klasser samt i vår riksrekryterande spetsutbildning i matematik och NO. Som förstelärare kommer du bl.a: Coacha och stötta mattelärarnas pedagogiska arbete både genom enskilda samtal men också genom att hålla mattelyftets tankar och idéer vid liv.
Skolan är inne i en utvecklingsfas där vi vill se dig som en medspelare för att stärka och utveckla vår skola. Du ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och vår administrativa chef, där riktlinjerna för detta arbete läggs upp. Som skolans biträdande rektor kommer du att ha ansvar för elevhälsan
Du samarbetar med specialpedagogerna och lärarna i arbetet med att identifiera elevernas behov. Du följer upp de kartläggningar som genomförs i olika klasser och arbetar i ett team tillsammans med skolans specialpedagoger. Tjänsten riktar sig mot åk F-6.
Vi söker dig som tillsammans med skolledning och personal är med och utvecklar vår fina skola i linje med vår vision. Som förstelärare ska du har god förmåga att skapa intresse, delaktighet, förståelse och engagemang hos medarbetare. Uppdraget som förstelärare kommer utformas tillsammans med skolledningen.