Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 15 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Uppdraget som biträdande rektor innebär att du tillsammans med rektor leder och utvecklar verksamheten på Matteus förskolor. Du inspirerar till arbetsglädje och med en positiv inställning bidrar du till att alla medarbetare känner sig delaktiga i arbetet med att förverkliga förskolans mål och uppdrag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att, utifrån beslut om åtgärdsprogram, undervisa elever i behov av stöd i fr.a. svenska och matematik. Du kommer också att stötta lärare/lärarlag i arbetet med att anpassa lärmiljön/utforma extra anpassningar och samarbeta kring pedagogiska kartläggningar.
Du ska vilja arbeta med skolutveckling inom NO tillsammans med skolledning och kollegor. Tjänsten omfattar alla uppgifter som ingår i en lärares uppdrag och du kommer ingå i ett arbetslag samt vara mentor för en klass. Du använder IKT i din undervisning för att inspirera andra och utveckla tankar och idéer inom området.
Som rektor ansvarar du för personal-, budget-, arbetsmiljö-, lokal- och verksamhetsfrågor. Du leder och fördelar arbetet och har ett övergripande ansvar för att förskolornas utbildning utvecklas och bedrivs i enlighet med skollagen och inom givna budgetramar. I organisationen finns två biträdande rektorer samt en administratör som tillsammans med dig utgör enhetens ledningsgrupp.
Som förstelärare driver, leder och ansvar du för skolans systematiska kvalitetsarbete tillsammans med skolledning och vår förstelärargrupp. Du ansvarar och leder ämneskonferenser. Kopplar aktuell forskning till skolans utvecklingsarbete, samarbetar med andra lärare, driver det kollegiala lärandet och är ett föredöme i din lärargärning.
Som biträdande rektor inom Mitt i City förskolor har du personal- och verksamhetsansvar. Det innebär att du arbetar verksamhetsnära och tillsammans med arbetslagen utvecklar och följer upp det pedagogiska arbetet. Detta sker bl a genom kontinuerlig handledning till arbetslag och enskilda medarbetare.
Som chef för enheten hanterar du huvudsakligen frågor som rör myndighetsutövning inkl. Stockholms stads ansvar som hemkommun för elever som går i fristående skolor eller skolor i annan kommun. Du ansvarar för de fem funktionerna ersättningshantering, skolpliktsfrågor, antagnings- och placeringsfrågor, skolskjutsfrågor och juridiskt stöd.
Som biträdande rektor kommer du att driva enhetens verksamhet tillsammans med rektor och övrig ledning inom enheten. Arbetet är en kombination av styrning, administration och pedagogiskt utvecklingsarbete. Loviselunds förskolor består av 4 förskolor, 15 avdelningar och ca 55 medarbetare.
Du ingår och är aktiv i skolans ledningsgrupp som består av rektor, 3 biträdande rektorer och en administrativ chef. Alla har tydliga ansvarsområde och hög delegation. Den utlysta tjänsten har ansvarsområde åk 7-9. I ledningsgruppen fokuserar vi på det systematiska kvalitetsarbetet, strategiska planeringar och beslut.
Som rektor blir det din uppgift att starta, leda och utveckla verksamheten till nästa nivå. Du blir vår främsta kulturbärare på skolan. Med utgångspunkt i koncept och nationella styrdokument, är du pedagogisk ledare för verksamheten och chef med innebörden av resultat- personal- och arbetsmiljöansvar.
Som rektor blir det din uppgift att starta, leda och utveckla verksamheten till nästa nivå. Du blir vår främsta kulturbärare på skolan. Med utgångspunkt i koncept och nationella styrdokument, är du pedagogisk ledare för verksamheten och chef med innebörden av resultat- personal- och arbetsmiljöansvar.
Hos oss tillhör du arbetslag elevhälsan och i arbetslaget ingår speciallärare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, skolkuratorer och skolsköterskor. Elevhälsan träffas regelbundet i olika konstellationer, både för att fokusera på aktuella händelser men även för att arbeta främjande och förebyggande i den pedagogiska verksamheten.
Dina arbetsuppgifter består först och främst av undervisning, bedömning och betygssättning i dina olika kurser - idrott och hälsa1, matematik 1-3. Du kommer även att ha ett mentorsuppdrag för ca 7-14 elever.
Vi är en naturvetenskaplig friskola med inriktning mot idrott och hälsa för hela grundskolan. Den innehåller dessutom förskoleklass och fritidshem. Nu söker vi en specialpedagog f-9 skolan.
Vi söker dig som är speciallärare med kunskap, erfarenhet och framförallt en stor vilja att arbeta inkluderande. Meriterande är om du har specialisering matematik årskurs 7-9. Du kommer att ingå i ett arbetslag på högstadiet där du tillsammans med biträdande rektor ansvarar för elever i behov av särskilt stöd.