Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 25 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Som biträdande förskolechef ingår du i enhetens ledningsgrupp där du tillsammans med pedagogiska ledare bistår förskolechef med att systematiskt planera, följa upp, analysera och utveckla verksamheten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att operativt driva och leda verksamheten, dess utveckling och kvalitetsarbete.
Tjänsten är en speciallärare/specialpedagog med placering i årskurserna 4-9. Du kommer arbeta i ett spec-team som är nära knutet till vårt elevhälsoteam. Elevhälsoteamet besöker varje arbetslag 1g/månad för att utveckla arbetet med generella anpassningar och andra spec- samt elevhälsofrågor.
Tjänsten är en speciallärare/specialpedagog med placering i årskurserna 4-9. Du kommer arbeta i ett spec-team som är nära knutet till vårt elevhälsoteam. Elevhälsoteamet besöker varje arbetslag 1g/månad för att utveckla arbetet med generella anpassningar och andra spec- samt elevhälsofrågor.
Du kommer i första hand att ansvara för årskurs 7-9 på skolan men även för vissa aktiviteter eller funktioner för hela skolenheten. I tjänsten ingår olika ansvarsområden, där den dagliga verksamheten, planering av utbildningar, utvecklingsprojekt, elevhälsa och rekrytering är några exempel.
I din roll kommer du att undervisa elever, enskilt och i grupp, handleda kollegor, skriva utredningar och åtgärdsprogram samt vara en aktiv del i skolans pedagogiska utveckling och elevhälsoarbete. Du kommer, utifrån din specialkompetens, ha ett mycket nära samarbete med skolans pedagoger.
Vi söker dig som är speciallärare/specialpedagog och som vill undervisa på låg- mellan- eller högstadiet samt ingå och utveckla vårt elevhälsoteam tillsammans med skolsköterskor, kurator, studiepedagog och övriga speciallärare. Välkommen med din ansökan så berättar vi mer.
Som specialpedagog kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam. I teamet ingår rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger och speciallärare, skolpsykolog, skolkurator och skolsköterska. Vi bedriver just nu ett utvecklingsarbete inom elevhälsoarbetet med målet att arbeta mer främjande och förebyggande.
Som speciallärare har du en god förmåga att anpassa undervisningen utifrån alla elevers olika behov, förutsättningar och sätt att lära. Varje elev är unik och din uppgift som speciallärare är att kunna erbjuda eleverna strategier, verktyg och handledning för att elevernas förutsättningar att nå målen ska öka.
För alla kartläggare på START Stockholm ingår det i tjänsten att kartlägga elevers skolbakgrund, kunskaper och förmågor samt informera om svenska skolsystem. Du dokumenterar informationen i en inledande bedömning samt skriver tillhörande profiler.
I uppdraget samordnar du undervisningen inom PREST-ämnena så att det blir en naturlig del av arbetslagens tematiska arbetssätt. Du inspirerar och leder arbetet med att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig, formulera sin förståelse och sitt kunnande genom bild, musik, form, dans och rörelse.
Vi söker dig som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskapet når fram till alla berörda parter. Rektors uppdrag är att organisera och leda den teoretiska utbildningen med dansutbildningen. Du ska hantera en skola som inkluderar både grundskola och gymnasium. Du har fokus på elevernas lärande och deras välmående.
Vi söker dig som vill jobba som speciallärare i årskurs F-3 i våra hörselklasser. Arbetet innebär att ge särskilt stöd till enskilda elever och att  arbeta med mindre elevgrupper. I arbetet ingår handledning och stöttning av lärarna i processen med extra anpassningar och särskilt stöd.
Vi söker nu en biträdande rektor till Realgymnasiet i Uppsala. Du kommer att arbeta tillsammans med rektor och skolans övriga personal för att ge varje elev de bästa förutsättningar för sitt lärande. Tillsammans med rektor arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv beträffande ledning, utveckling och uppföljning.
Vi utökar nu vår verksamhet med ytterligare en specialpedagog/ speciallärare. I uppdraget ingår både arbetet med elever, kollegialt stöd och elevhälsoarbete. Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som specialpedagog/ speciallärare i grundskolan och som är relationsinriktad och kan se elevers olika behov.
Johan Skytteskolan söker speciallärare med inriktning matematik och NO för att arbeta i åk 7-9. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam som är ett eget arbetslag på skolan. Du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga speciallärare samt undervisande lärare.
Som rektor blir det din uppgift att starta, leda och utveckla verksamheten till nästa nivå. Du blir vår främsta kulturbärare på skolan. Med utgångspunkt i koncept och nationella styrdokument, är du pedagogisk ledare för verksamheten och chef med innebörden av resultat- personal- och arbetsmiljöansvar.
Som rektor blir det din uppgift att starta, leda och utveckla verksamheten till nästa nivå. Du blir vår främsta kulturbärare på skolan. Med utgångspunkt i koncept och nationella styrdokument, är du pedagogisk ledare för verksamheten och chef med innebörden av resultat- personal- och arbetsmiljöansvar.
Arbete som specialpedagog på Högalidsskolan innebär både stöd till lärare, mentorer och direkt stöd till elever. Tätt samarbete i det specialpedagogiska arbetslaget, samarbete med årskursarbetslagen och arbete i elevhälsoteamet. Uppdraget kräver stor självständighet gällande planering, schemaläggning och genomförande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att, utifrån ett inkluderande och salutogent förhållningssätt och en orubblig tro på elevens förmåga, ge skolpersonal handledning och i samarbete med lärare undervisa elever i behov av stöd. I uppdraget ingår också att i samarbete med lärare ta fram extra anpassningar.
Vi letar efter en person som är drivande och vill fortsätta utveckla samarbetet mellan fritids och skola. Du kommer att ansvara för årskurserna F-3 samt fritidshemmen och du delar denna uppgift med en annan biträdande rektor för samma årskurser.
Du kommer att ha personal- och resultatansvar för ett eller flera av våra gymnasieprogram där  ansvar för lärarnas arbete, elevernas resultatutveckling, elevhälsoarbete samt ekonomisk uppföljning är de största ansvarsområdena. Alla biträdande rektorer har ansvar för vissa skolövergripande funktioner.
Arbetet som biträdande rektor kommer att ha en pedagogiskt fokus, med personalansvar för lärare, med ansvar för bemanning och schemaläggning, daglig vikariehantering, ansvar för uppföljning av den pedagogiska verksamheten och deltagande i elevhälsoarbetet och samverkan med övriga verksamheter.
Vi söker dig som vill vara en viktig länk i vår strävan efter att skapa en god miljö för elevernas hälsa, lärande och utveckling. Du arbetar direkt med elever som behöver stöd och stimulans, enskilt och i grupp, i nära samarbete med special- och ämnespedagoger.
Speciallärare som i gott samarbete med skolans lärare och övriga elevhälsa kan bidra till en god skolgång för våra elever. Arbetsuppgifter; Särskilt ansvar för skolans organisation och undervisning för elever i särskild undervisningsgrupp. Främst riktar sig arbetet mot årskurserna 4-6 i nuläget.
Du är speciallärare har erfarenhet av att arbeta med tidiga insatser för elever i främst årskurs F-3. Du har goda kunskaper i läsinlärning, erfarenhet av och kunskap om NPF och gärna också i tal- och språkförseningar. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete för att främja elevers lärandeprocesser.