Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 36 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Som rektor skall du med personalen ta fram en vision som kan utmana och utveckla skolan som organisation samt den pedagogiska verksamheten. Du skall strukturera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudfokus i uppdraget är att utveckla verksamheten och dess resultat avseende kunskap och trivsel.
2016-08-28 
Hållstaskolan, Björktorpsskolan, Stålforsskolan och Lagersbergsskolan söker nya rektorer. Vi söker trygga och modiga ledare, som inte alltid tar den säkra vägen. Vi behöver dig som kan skapa förtroende, sätta ord på visioner och samtidigt vara chef med allt vad det innebär.
Vi på Eiraskolan behöver en ny fantastisk kollega som vill arbeta som speciallärare. Du kommer vara en del av vårt specialpedagogiska team och ingå i elevhälsoteamet. Du kommer att samarbeta nära framför allt med lärarna på lågstadiet för tidiga insatser.
Tjänsten innebär att utifrån förskolans perspektiv arbeta med ett brett spektra av utvecklingsfrågor och värna om och utveckla dessa sammanhang. Ett särskilt fokus under anställningsperioden kommer att vara arbetet med att implementera läroplansförtydliganden som berör förskola, förskoleklass och fritidshem.
Du kommer ansvara för en klass elever med funktionsvariaton och leda, utforma och utföra undervisningen i samarbete med elevassistenter och övriga kompetenser på skolan. Du kommer ingå i ett kollegium med sex andra specialpedagoger/speciallärare.
I denna tjänst kommer du att arbeta både som specialpedagog och som speciallärare. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat ansvar att utveckla arbetslagets elevhälsoarbete. Du ansvarar för ett arbetslag som har hand om våra elever i årskurs 4-6 och ansvarar för pedagogiska utredningar.
Som enhetschef för myndighetsenheten har du personalansvar samt ekonomisk ansvar för enheten och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Leda och utveckla enhetens arbete med tillsyn och ansökan om godkännande för fristående förskolor och enskilt driven pedagogisk omsorg.
Ditt uppdrag är att tillsammans med lärarna leda arbetet med en tydlig inriktning mot elevers lärande. I dina arbetsuppgifter ingår både att planera och organisera, såväl som att följa upp och utvärdera. Du ingår tillsammans med övriga biträdande rektorer i områdets ledningsgrupp.
Som rektor hos oss på Drottning Blankas Gymnasieskola är du aldrig ensam. Du har ett stort kontaktnät bland Drottning Blankas övriga tio rektorer där ni regelbundet träffas för att utbyta erfarenheter, utbildas och informeras som vad som händer just nu.
Arbetet inom Skoldatateket är väldigt varierande och man behöver ständigt hålla sig uppdaterad inom IKT och speciellt då kring tidsenliga/alternativa lärverktyg och kompensatoriska hjälpmedel. Vi söker dig som är legitimerad lärare/IT-pedagog, gärna med examen som specialpedagog/speciallärare.
2016-08-31 
Som specialpedagog i Studieteamet kommer du att kartlägga vuxna studerandes behov av extra anpassningar vid studier på kommunal vuxenutbildning. I rollen ingår även till viss del att arbeta konsultativt mot respektive skola. Detta arbete kan innebära att du startar nätverk för specialpedagoger.
Vi söker nu dig som vill vara med i vårt kompetenta team av specialpedagoger och speciallärare i skolans lärstudio. Dit kommer elever i alla åldrar för särskilt stöd. Din roll kommer förutom arbetet i studion också innefatta handledning och stöttning till pedagogerna.
Vi söker två personer som, tillsammans med oss, vill utveckla kvalitetsarbetet och lärprocesserna inom våra koncept för Erlaskolan och Realgymnasiet. Vi erbjuder ett högintressant och stimulerande arbete i ett företag som kännetecknas av positiv anda och öppenhet för nya initiativ.
Vi söker dig som vill vara en viktig länk i vår strävan efter att skapa en god miljö för elevernas hälsa, lärande och utveckling. Du arbetar direkt med elever som behöver stöd och stimulans, enskilt och i grupp och med stöd och handledning till lärare, fritidspedagoger och elevassistenter.
Bessemerskolan söker nu 1 specialpedagog och 2 speciallärare till både introduktionsprogrammen och de nationella programmen. Som specialpedagog/speciallärare ingår du tillsammans med kurator, skolsköterska och SYV i ett av de tre elevhälsoteam som finns på skolan.
Undervisning i svenska som andraspråk med fokus på arbetslivsorientering. Uppdraget handlar bland annat om att eleverna ska få kunskap om arbetsmarknaden i tidigt skede. Språkundervisning integreras med arbetslivsorientering i SFI undervisningen.
Du är viktig i den vardagliga verksamheten och kombinerar din chefsroll med arbete som pedagog i barngrupp. Du är förskolans pedagogiska ledare och ansvarar för verksamhetens pedagogiska uppdrag och utveckling. Du leder verksamheten mot uppsatta mål i nära samarbete med övriga pedagoger och förskolans styrelse.
Specialpedagogen är en del av förskolornas Barnhälsoteamet, där man tillsammans med förskolans personal och förskolechef uppmärksammar behov av stödinsatser på individ-, grupp- som på organisationsnivå. Barnhälsoteamet har även ett samarbete med distriktssköterska från barnavårdscentral.
Tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet kommer du, med din specialpedagogiska kompetens, att utveckla, planera och implementera skolans elevhälsoplan. Du ansvarar för specialpedagogiska insatser och dokumentation av det särskilda stödet i skolan enligt gällande råd och anvisningar.
I huvudsak handlar uppdraget om att coacha lärarna i didaktik och att arbeta med den pedagogiska utvecklingen av undervisningen. Detta sker bland annat genom klassrumsbesök och en efterföljande dialog med läraren för att utveckla lärarrollen i det språkutvecklande arbetssättet.
Nu söker vi en ny kollega till oss inom Sofiedals rektorsområde. Tjänsten är delad mellan Alborga skola och Forsbacka skola. I dina arbetsuppgifter ingår ansvar för specialundervisningen på båda skolorna och du kommer ingå i områdets speciallärarteam.
Du kommer att arbeta operativt och handledande med elever i olika lärsituationer och med de lärare som ingår i arbetslagen kring dessa elever. Du samarbetar med pedagoger, skolledare, vårdnadshavare, övriga myndigheter och de andra yrkeskategorierna i elevhälsoteamet.
2016-09-08 
Som rektor ska du leda och utveckla det pedagogiska arbetet inom Parkskolans åk 7-9. Detta gör du i nära samarbete med övriga skolledare inom upptagningsområdet och ser det som en styrka att arbeta i team med andra. Som pedagogisk ledare har du en nyckelroll att utveckla verksamheten mot dess mål.
Du ingår i en ledningsgrupp med övriga biträdande rektorer, adm. chef samt rektor, med ett primärt verksamhetsansvar för arbetslagen i årskurserna 4-6. Det innebär såväl personalansvar som ansvar för elevhälsoarbetet och den pedagogiska utvecklingen samt en förbrukningsbudget.
Du är förskoleenhetens sakkunniga i frågor som rör barn i behov av särskilt stöd. Du är länk mellan förskoleenheten och landstinget och ingår i regelbundna möten med landstingets personal angående enskilda barn som kan vara föremål för olika utredningar.
Vi kan erbjuda en bra arbetsplats och ett spännande arbete med stora möjligheter att påverka arbetsinnehållet! Vi har bra med resurser inom skolan och nu söker vi dig som brinner för att ge elever stöd och hjälp. Arbetsuppgifter - Ge elever stöd och hjälp i skolans resurscenter.
Arbetsuppgifter; Huvudansvar för skolans resurscenter, där finns ett antal lärare med olika kompetenser som ger skolans elever stöd och hjälp. Ansvara för att screening, utredningar av stödbehov och att arbetet med åtgärdsprogram fungerar inom skolenheten. Vara en del av skolans elevhälsoteam.
Specialpedagogen är anställd i den centrala elevhälsan och arbetar med handledning, konsultation och kompetensutveckling utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv på individ, grupp och organisationsnivå. I uppdraget ingår bland annat att leda nätverk för kommunens specialpedagoger.
Som speciallärare kommer du att ha fokus på årskurs F-3. Du kommer arbeta enskilt och i grupp med elever, handleda pedagoger, vara med i klassrummet, göra pedagogiska kartläggningar och utreda behov av särskilt stöd samt upprätta åtgärdsprogram.
I dina arbetsuppgifter ingår ansvar för specialundervisning främst i ämnena Ma och Sve mot åk F-6. Förutom undervisning tillhörande planering och dokumentation. Det är även möjligt att kombinera tjänsten med ett försteläraruppdrag med kollegialt lärande och handledning.
Som förskolechef ingår du i central ledningsgrupp förskolan där vi tar gemensamma ställningstaganden om riktningen för förskolorna i Haninge kommun. Ledningsgruppen fungerar som en viktig del i vårt kollegiala lärande och ett stort stöd i chefsskapet.
Vi söker en lärare till Mörtviksskolan med behörighet i matematik och NO som kommer att arbeta dels i en mindre undervisningsgrupp för elever inom autismspektrat och dels i grundsärskolan. Du kommer att ingå i ett team med lärare och resurspedagoger.
Förutom arbetet med elever i årskurserna 1-3 förutsätts du arbeta resultat- och målinriktat. Du kommer att arbeta tillsammans med andra specialpedagoger/lärare och tillhöra en arbetsgrupp som leds av rektor. Du har tillhörighet i lågstadiets arbetslag med tätt arbete med övriga pedagoger i laget.
Vi arbetar ständigt med att förbättra vår undervisning och att stärka elevernas möjligheter till hög måluppfyllelse och anställningsbarhet. Som specialpedagog hos oss blir du en nyckelperson i dessa processer. Uppdraget innebär att du arbetar strategiskt för att elever ska utvecklas och nå sina mål.
Arbete med specialpedagogiska insatser kring läs, skriv och räkna samt de elever som klarar kunskapskraven, men som behöver andra insatser för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Detta inbegriper såväl elever med koncentrationssvårigheter som andra typer av behov.
Tjänsten innebär att du leder den operativa verksamheten och har det övergripande ansvaret för elever och medarbetare. Du kommer att företräda skolan i olika sammanhang, kommunicera med kommun och myndigheter samt leda de verksamhetsstrategiska frågorna kring skolans utveckling och framtid.