Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 29 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team, vars syfte är att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Du kommer att verka för en tillgänglig utbildning genom samverkan med skolans personal och genom att kartlägga och analysera elevers behov av stöd och anpassningar samt erbjuda individuellt stöd.
Vi söker dig som har mångsidig och aktuell erfarenhet av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och vill vara med och driva utvecklingsarbete. Du kommer bland annat att få ta fram och revidera kursplaner och allmänna råd, samt medverka i enhetens arbete med övergripande vuxenutbildningsfrågor samt med aktuella regeringsuppdrag.
Tjänsten är placerad på stabsnivå inom avdelningen förskola i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Du arbetar i nära samverkan med chefen för den integrerade förskole- och skolstödsenheten, grundskolornas elevhälsoteam och avdelningen för förebyggande arbete inom socialtjänsten.
Som biträdande rektor kommer du i första hand att ha ansvar för fritidshemmen och de närmaste två åren vara skolans processledare för det byggprojekt som påbörjas höstterminen 2018. I det spännande arbetet med nybyggnationen kommer du tillsammans med rektor att delta i styrgrupp för projektet.
Vi söker en erfaren lärare, behörig för årskurs 4-6 och Ma/no. Vi undervisar genrepedagogiskt, undervisningsmetoden innebär att läraren med hjälp av kunskaper i lingvistik stöttar eleverna att erövra ämnesspråket i skolans alla olika ämnen. Vi är en övningsskola som samarbetar med SU.
Som specialpedagog krävs det att du är en tydlig, trygg och inspirerande ledare. Du ska, tillsammans med dina kollegor, ta ansvar för och kunna organisera verksamheten på ett flexibelt vis utifrån elevernas behov. Tillsammans skapar ni en god lär-och arbetsmiljö som främjar lärande och arbetsglädje.
Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor och skolans elevhälsoteam organiserar verksamhet utifrån varje elevs unika behov. Du ska ha samarbetsförmåga och erfarenhet att handleda lärare, att skapa goda relationer med elever, personal och föräldrar.
Vi söker dig som vill arbeta nära elever såväl i klassrummet som i mindre grupper för att bidra till att alla elever lyckas med sin skolgång. Du har lätt för att skapa goda relationer med eleverna. I tjänsten ingår även visst arbete med våra särskoleintegrerade elever.
Arbetet kommer att vara inriktat mot utvecklingsinsatser som syftar till förbättrade kunskapsresultat, ökad likvärdighet och utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på nyanlända och flerspråkiga elever. Uppdraget omfattar alla skolformer från förskola till vuxenutbildning.
Rektors uppdrag är att organisera och leda den pedagogiska verksamheten samt kontinuerligt förbättra kvaliteten i lärmiljö och arbetssätt enligt den tydliga idé och pedagogiska plattform som skolan står för. Som rektor är du chef för skolenheten, dess arbetslagsledare, pedagogisk personal och elevhälsoteam.
Vi söker dig som vill vara med i vårt team på skolan, och driva elevernas kunskapsutveckling framåt. Du stöttar lärare och personal på skolan, att se möjligheter, anpassningar och ev. åtgärder. Du håller den röda tråden för elever med särskilda behov.
Ditt övergripande uppdrag är att inom ramen för stadens vision Ett Stockholm som håller samman, verka för förbättrade skolresultat, lika möjligheter att uppnå kunskapsmålen samt systematiskt förbättringsarbete som stärker lärandet i hela organisationen. Du ingår i stadens ledningsgrupp för gymnasieskolan.
I tjänsten ingår undervisning åk 4-6 i matematik och no. I försteläraruppdraget ingår att utveckla och leda matematikundervisningen på skolan med syfte att alla elever når målen för minst godkänt i åk 6. Du har en god förmåga att skapa goda relationer med elever och är tydlig i ditt ledarskap i klassrummet.
Vår välorganiserade dagsstruktur, som utgår från barnens delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbetet. Vi söker en engagerad lärare med inriktning ämnen. Vi är en växande grundsärskola och söker nu en förstelärare som ska jobba tätt tillsammans med lärare och speciallärare.
Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam som jobbar mycket nära skolans ledning och arbetar där med övergripande strategiska elevhälsofrågor och med analysarbetet på individ-, grupp-, och organisationsnivå. I arbetet med pedagogerna kommer fokus att ligga på att handleda skolans pedagoger och arbetslag.
Skolledningen består av en rektor och två biträdande rektorer varav en tjänst nu utlyses. På skolan har vi 4 förstelärare som tillsammans med skolledning leder Ribbybergsskolan framåt. Ditt uppdrag är bl.a personalansvar för lärare och fritidspersonal som arbetar med elever i årskurserna 4-6.
Huvuduppgiften för rektor/verksamhetschef på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket är att i samverkan med biträdande rektorer, internatchef och administrativ chef utveckla såväl skola och internat som hela organisationen in i framtiden. Detta kräver ett stort engagemang och en stark vilja.
Du får som biträdande rektor ansvar som chef och pedagogisk ledare för pedagoger i år 4-6. Du kommer att ingår i skolans ledningsgrupp och driva förändringsarbete på skolan. Ditt skolledarskap bedriver du utifrån ett elevhälsoperspektiv. Att samarbete kring den samlade skoldagen F-6 är för dig en självklarhet.
Biträdande förskolechef som vill stå i dialog med Reggio Emilias filosofi. Som biträdande förskolechef ingår du i enhetens ledningsgrupp där du tillsammans med pedagogiska ledare bistår förskolechef med att systematiskt planera, följa upp, analysera och utveckla verksamheten.
Vi söker speciallärare till åk 4-6. Du ingår i ett arbetslag med flera specialpedagoger, talpedagog och logoped. På skolan finns ett väl utvecklat EHT där du kommer att ingå. Du kommer att ha ett tätt samarbete med klasslärarna.
Som rektor tillika förskolechef arbetar du nära utbildningschefen och ingår tillsammans med övriga rektorer i utbildningsavdelningens ledningsgrupp. Du har också hjälp av en biträdande förskolechef, samt en administrativ chef i det dagliga ledningsarbetet.
Vi söker dig som är bra på att se elevers behov och har en god förmåga att kommunicera med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Vi behöver hjälp med att arbeta på olika utredningar av behov. Vi ser gärna dig som har eller pågår en utbildning inom detta område och har erfarenhet av skolans värld.
Du förväntas tillsammans med medarbetarna driva förändrings- och utvecklingsarbete och vara lyhörd för olika idéer och förslag samt vid behov kunna hantera ett pressat arbetsläge. Vi vill att du tillsammans med dina medarbetare leder den pedagogiska verksamheten visionärt och engagerat.
Som rektor leder och fördelar du arbetet inom skolan, ett uppdrag som kräver verksamhetsnära ledarskap och omfattar ansvar för ekonomi, personal och pedagogiskt utvecklingsarbete. Du bidrar även i nära samarbete med övriga rektorer till en helhetssyn kring utbildning i Nynäshamns kommun.
Som rektor leder och fördelar du arbetet inom skolan, ett uppdrag som kräver verksamhetsnära ledarskap och omfattar ansvar för ekonomi, personal och pedagogiskt utvecklingsarbete. Det innebär bland annat att styra enheten så att den, inom ramen för avtal och lagar, arbetar mot gemensamma mål.
Du kommer att arbeta nära lärararbetslagen i de pedagogiska diskussionerna, svara för pedagogiska utredningar och screeningarbetet samt inspirera, stötta och uppmuntra lärare att arbeta inkluderande i klassrummet och vara skolledningens stöd.
Vi söker en lärare med förordnande som förstelärare till utvecklingsuppdrag som utgår från våra skolors behov av utveckling. Som lärare, ingår du i Parkskolans arbetslag. Klassföreståndarskap ingår i tjänsten. Inom förordnandet som förstelärare förväntas du bedriva övergripande utveckling
Uppdraget som specialpedagog innefattar att på uppdrag av verksamhetsledning kartlägga och planera åtgärder för barn och elever i behov av särskilt stöd. I uppdraget kan även ingå att arbeta med barn och elever i specifika åtgärder. Arbeta förebyggande så att barn och elever inte hamnar i svårigheter.
Vi söker en biträdande rektorer till Vuxenutbildningen. Du kommer att ha ansvar för våra yrkesutbildningar. I arbetsuppgifterna ingår budgetarbete, kvalitetssäkring för APL, personalansvar, verksamhets-/personalplanering, medarbetarsamtal, arbetsplatsmöten med mera.