Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 33 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Vi söker en rektor som kan driva utvecklingen vidare vid Älvkvarnsskolan. Du är en orädd, självständig och tydlig ledare. Är systematisk och strukturerad i ditt arbetssätt, har visioner och ambitioner att leda en förskola/skola/fritidshem i världsklass. Kan stödja, leda och inspirera skolans medarbetare.
Du ska vara ett stöd i och medverka vid arbetet med pedagogisk kartläggning, utredningar och upprättande av åtgärdsprogram, extra anpassningar, utvecklingssamtal, mm. Du kommer att arbeta med uppföljning av kunskapsresultat och vara en del av elevhälsoteamet.
Du kommer främst att arbeta mot elever i åk F-3. I ditt uppdrag ingår att vara ett stöd för pedagogerna i utformandet av extra anpassningar, pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram. I ditt arbete kommer du att samverka med elevhälsa, skoledning, vårdnadshavare och övrig skolpersonal.
Vi söker speciallärare för att undervisa i åk 7-9. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam samt i det specialpedagogiska lärarlaget där du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga speciallärare. I tjänsten ingår att stödja ordinarie lärare i arbetet runt elever i behov av särskilt stöd.
Som specialpedagog/speciallärare kommer du att arbeta med undervisning för elever i behov av särskilt stöd, både enskilt och i grupp. Du kommer att handleda och ge stöd till lärare, arbetslag och mentorsgrupper med exempelvis individuellt anpassat material som eleverna kan arbeta med i klassrummet.
Som biträdande rektor för årskurs 7-9 kommer du att samarbeta med övriga i skolledningsgruppen som består av rektor, intendent och två andra biträdande rektorer. Du ansvarar för arbetslagen åk 7-9 och ingår även i skolans EHT-team.
Vi behöver nu förstärka teamet med ytterligare en lärare i Eng/Sv, möjlighet till Förstelärartjänst finns för dig med rätt kvalifikationer. Realgymnasiet är en skola med fokus på teamarbete och nära samarbete med branschen. Här skapar våra medarbetare varje dag mer och bättre skola för alla våra elever.
Du kommer att tillsammans med rektor för skolan leda arbetet och verksamhetens utveckling. Övriga ansvarsområden kommer att utformas i samarbete med rektor. Du har på delegation av rektor personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för elevvården inom enheten.
Vi söker nu en biträdande rektor till årskurs 7-9 som vill ha uppdraget att tillsammans med rektor och biträdande rektor för F-6 leda Stavsborgsskolan mot målet att vara en skola i världsklass och det självklara valet vid val av skola och arbetsplats.
Tjänsten är en försöksverksamhet och därför varaktighet på 2 år. Tjänsten innebär socialt arbete med elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att arbeta som en del av elevhälsoteamet. Vi söker dig som har socionomexamen med inriktning mot pedagogiskt arbete.
Som biträdande rektor är du direkt underställd rektor för skolenheten och verkar tillsammans med övrig ledning, inom ramen för den delegering som rektor gett. Organisationen ska präglas av lärande, där erfarenheter och kunskaper sprids och utvecklas mellan medarbetare, ledare och verksamhet.
Som rektor tillika förskolechef är du direkt underställd utbildningschefen och ingår tillsammans med övriga rektorer i utbildningsavdelningens ledningsgrupp. På skolenheten finns även en biträdande rektor, en biträdande förskolechef samt en administrativ chef.
Som specialpedagog på Blackebergsskolan kommer du att ansvara för vår studioverksamhet. Handleda lärare i arbetet med särskilt stöd och undervisa elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att skriva ÅP, extra anpassningar och söka verksamhetsstöd. Ha ett övergripande ansvar för våra stödinsatser.
I augusti öppnar vi en ny förskola i Kista och vi söker dig som vill ta dig an ett utvecklande och spännande uppdrag att vara med och starta en ny helt verksamhet. Ditt uppdrag som förskolechef är att ansvara för personal-, budget- och verksamhetsfrågor. Du leder och planerar det pedagogiska arbetet.
Vår skola befinner sig i stark utveckling och vi söker nu en ny kollega till en lärartjänst i åk 1. Tillsammans med skolledning och övriga förstelärare på skolan bildar du en pedagogisk utvecklingsgrupp där du ansvarar för formativ bedömning och ämnesövergripande arbetssätt.
Uppdraget innebär att tillsammans med rektor och ytterligare en biträdande rektor leda och utveckla verksamheten inom skolan och på gymnasiet. Som biträdande rektor deltar du i ledningsgruppen för Nacka gymnasium och i skolans ledningsgrupp. Undervisning kan ingå i tjänsten.
Vi söker nu en biträdande rektor med ansvar för våra förskoleklasser och fritidshem. Du kommer att ingå i skolledningen som består av rektor och 2 biträdande rektorer. Som biträdande rektor har du inblick i hela skolans verksamhet, men också specifikt ansvar för vissa delar av Skolans verksamheter.
Du kommer att ingå i ett resursteam som arbetar i åk F-3 i grundskolan. Du kommer arbeta med elever i behov av stöd där mesta del av stödarbetet sker tillsammans med undervisande lärare i klassrummen. Professionaliteten och engagemanget hos de yrkesverksamma är ytterst hög och vi har härliga elever.
Du kommer att arbeta i vårt elevhälsoteam på Lugnets skola. Du är en av fem specialpedagoger som ingår i skolans elevhälsoteam. Tillsammans kartlägger, utreder, planerar, handleder och genomför beslutade insatser. Du kommer arbeta med både yngre och äldre elever.
Vi satsar på att ha en välutbildad grupp speciallärare inom Eriksdalsskolan. Vår organisationstanke är att speciallärare arbetar i team om två per stadíum och du kommer därför ha en nära speciallärarkollega inom lågstadiet som du samarbetar mycket med.
Vi söker dig som vill fortsätta den utveckling som vi har påbörjat, men framförallt en lärare som vill vara med och driva övergången till GSIT och den digitala medvetenheten hos både elever och personal. Ditt arbete, utöver försteläraransvaret, är att planera, genomföra och utvärdera undervisningen.
Realgymnasiet i Västerås startade hösten 2010. Nu behöver vi förstärka teamet med ytterligare en lärare i Svenska och Samhällskunskap, möjlighet till Förstelärartjänst finns för dig med rätt kvalifikationer.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden - Leda det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i rektorsområdet samt kontinuerligt driva utveckling inom ramen för dessa. Del i ledningsgrupp och skolans övergripande utvecklings- och framåtsiktande arbete.
Rollen som Kvalitetsansvarig innebär ansvar för samordning och utveckling av verksamhetens kvalitetsarbete. Ansvaret omfattar båda våra affärsområden, Realgymnasiet och Erlaskolan, gällande kvalitetsfrågor, anmälningar, utredningar, myndighetskontakter samt ansökningar till Skolverket.
Vi söker dig som vill arbeta som biträdande rektor, med ett operativt ansvar, för vår skola i Norrköping. Vi jobbar tillsammans i ett ledningsteam med rektor och biträdande rektorer. Som ledare är du tydlig, engagerad och gillar att samarbeta i team. Våra medarbetare arbetar i arbetslag som du är med och leder.
Som biträdande rektor förväntas du leda och inspirera dina medarbetare samt genomföra medarbetarsamtal och lönesättning. Du har även ansvar för att upprätthålla Pauliskolans status som ett attraktivt val för blivande gymnasiestuderande i Malmö med omnejd.
Vi söker nu en biträdande rektor till årskurs 7-9 som vill ha uppdraget att tillsammans med rektor och biträdande rektor för F-6 leda Samskolan mot målet att vara en skola i världsklass och det självklara valet vid val av skola och arbetsplats.
Vi söker dig som har en stark konstnärlig förtrogenhet och tillsammans med oss vill utveckla Sveriges elitutbildning i dans. Arbetsbeskrivning; Leda och delta i utvecklingen av Kungliga Svenska Balettskolan i enlighet med skolans vision. Följa och bidra till utveckling av forskning inom området.
Arbetet består av undervisning och stöd till elever både enskilt och i grupp, handledning av pedagoger, utveckla lärmiljöer tillgängliga för alla, kartlägga/utreda elevers behov av stöd, vara behjälplig i att utforma extra anpassningar och åtgärdsprogram.
Utö skola är en mindre skola med unika förutsättningar i skärgården. Som speciallärare hos oss kommer du att undervisa enskilda elever, eller mindre grupper åk 1-9 samt handleda lärare i teamet. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med VH och elevhälsoteam.
Arbetsuppgifter är att som A-lagsledare tillsammans med övriga pedagoger ansvara för den pedagogiska verksamheten på skolan. Många av skolans elevassistenter har lång erfarenhet av att arbeta inom träningsskolan. Tillsamman med elevassistenterna formar du en skoldag utifrån varje elevs särskilda behov och utveckling.
Som speciallärare kommer dina arbetsuppgifter att innebära undervisning i åk F-6 samt handledning av elever och pedagoger du ingår också i Elevhälsoteamet. Du kommer också vara delaktig i skolans systematiska arbete elevhälsa, elevhälsodokument och arbetet med åtgärdsplaner.
Vi söker dig som har utbildning för att arbeta som kurator eller socialpedagog. Du tycker om att arbeta i nära samarbete med lärare, elever och vårdnadshavare samt skolans elevhälsoteam. Tillsammans arbetar vi aktivt förebyggande för att öka trygghet och välmående hos våra elever.