Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 28 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Som biträdande rektor på Västertorpsskolan ska du bistå rektor i ledningen av verksamheten, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet och driva skolans utveckling framåt. Du ska ingå i elevhälsoteamet och medverka i elevhälsoarbetet. I tjänsten ingår personalansvar där medarbetarsamtal och lönesamtal ingår.
Du kommer att arbeta för att främja elevernas kunskapsutveckling genom att stötta lärare och fritidspersonal med specialpedagogiska verktyg. Uppdraget är att säkerställa att vi utvecklar rutiner och kompetens i vår organisation så att undervisning och lärande på fritids är tillgängligt för alla skolans elever.
Du kommer att ansvara för undervisningens innehåll, planering, genomförande och utvärdering i SL/TX i nära samarbete med kollega SL/TM. I försteläraruppdraget ingår även arbete med värdegrundsfrågor samt ingå i skolans Trygghetsgrupp. Tillsammans med gruppen utvecklar du vårt arbete med fadderdagar.
I ditt uppdrag som biträdande rektor ingår att höja elevernas resultat och måluppfyllelse genom att utveckla skolans kvaltetsarbete och ha kunskap och att arbeta med IT som ett pedagogiskt instrument. I arbetet ingår också att delta i skolans arbete med trygghet och trivsel samt kontakter med vårdnadshavare.
Ditt uppdrag är att tillsammans med enhetschef och åtta biträdande enhetschefer leda och utveckla verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv och enhetens vision om att vara den bästa samarbetspartnern.  I uppdraget ingår bl.a. personalansvar för ca 45-50 modersmålslärare.
Du ingår i elevhälsoarbetet där vi arbetar främjande och förebyggande. I tjänsten ingår personalansvar där medarbetarsamtal och lönesamtal ingår. Tillsammans med rektor och skolans ledningsgrupp ansvarar du för att verksamheten drivs enligt gällande styrdokument och mot uppställda mål.
Du ska planera och genomföra undervisning i grundsärskolan åk 4-7. Du kommer arbeta i ett arbetslag och ha yttersta ansvar för en klass. I varje klass arbetar också elevassistenter. Du har ansvar för att handleda elevassistenterna i deras arbete. Vi har också en förstelärare med handledande funktion
Vi söker nu en förstelärare inriktning matematik/NO och IKT i årskurs 7 – 9 som tillsammans med ledningsgruppen, skolans 10 förstelärare, ett komplett elevhälsoteam och alla våra fantastiska medarbetare vill fortsätta arbetet med att utveckla Lillholm/Ekholmsskolan.
Som biträdande förskolechef är en del av förskolans ledning och har ett gemensamt ansvar för förskolans pedagogiska verksamhet och dess medarbetare. Du kommer att även ha, Delat ansvar för rekrytering med Förskolechef. Introducera, följa upp och handleda medarbetare och arbetslag.
Du som biträdande förskolechef är en del av förskolans ledning och har ett gemensamt ansvar för förskolans pedagogiska verksamhet, dess medarbetare och att arbeta mot lokala såväl som statliga mål. Ditt uppdrag är att verka som pedagogisk ledare i syfte att tillvarata pedagogisk kompetens i arbetslaget.
Som specialpedagog har du det övergripande ansvaret för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för utvecklingsarbete, uppföljning, utvärdering och åtgärdsprogram. Dessutom kan du fungera som kvalificerad samtalspartner, handledare eller rådgivare under såväl längre som kortare perioder.
För att skapa riktigt god utbildning behöver vi nöjda, stolta och motiverade medarbetare som känner sig både sedda, bekräftade och utmanade av sin chef i ett sunt och gott arbetsklimat. Vi söker nu en förskolechef som kan skapa goda förutsättningar där medarbetare känner sig delaktiga och motiverade.
Du kommer att leda gymnasiesärskolan och skapa förutsättningar för samverkan mellan lärare, elevhälsoteam, elevassistenter och skolledning på skolan utifrån den strategiska plan och den pedagogiska plattform som arbetats fram. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och skapa god förutsättningar.
Som biträdande rektor är du en del av skolans ledningsgrupp och direkt underställd skolans rektor. Tillsammans i ledningsgruppen delar vi ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet, tjänstefördelning, organisation, arbetsmiljöfrågor och budget.
Arbetet kommer att vara inriktat mot utvecklingsinsatser som syftar till förbättrade kunskapsresultat, ökad likvärdighet och utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Särskild vikt kommer att läggas vid huvudmännens styrning, systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk utveckling och elevhälsa.
Som förstelärare förväntas du, förutom att vara särskilt skicklig didaktiker, även bidra till skolutveckling genom att vara nyckelperson i den kommungemensamma fortbildningsinsatsen ”Undervisningslyftet”, en satsning som bygger på kollegialt lärande och auskultation på vetenskaplig grund.
Du arbetar både ute i verksamheten och i vår studio för att stötta elever med behov av stöd. Du är en del av elevhälsoteamet där du är specialpedagogisk expert samt driver utvecklingen på skolan för att utveckla vår specialpedagogiska kompetens.
Vi söker dig som har god förmåga att leda ett utvecklingsarbete och som kan skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare och som alltid sätter eleven i fokus. Ditt uppdrag som skolledare handlar om att öka elevernas lärande och bidra till deras sociala utveckling.
Du är operativt ansvarig för del av skolan och har personalansvar för fritidshemmets personal, samt även ansvar för elevhälsa och studieresultat. Du ingår i skolans ledningsgrupp bestående av rektor, fyra biträdande rektorer samt administrativ chef.
Vi söker dig som vill vara med och utforma framtidens skola tillsammans med oss på Ekebyhovskolan. Tjänsten innebär undervisning i en liten grupp med elever inom AST. Flera av eleverna är även särbegåvade och det är meriterande om du har kunskaper om särskilt begåvande barn.
Vi söker en biträdande rektor åk 7-9. Du är en person som har hittat trygghet i ledarrollen och därför tycker om och känner engagemang i arbetet. Du vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll och reflekterar ofta över hur du kan bidra till förbättrade resultat, både personligen, samt ur elev- och lärarperspektiv.
Du kommer att ansvara för årskurserna 7-9, bistå rektor i ledningen av verksamheten och kommer att från rektor ha ett tydligt och ett distribuerat ledningsuppdrag för att driva skolan framåt.Du ingår i skolans ledningsgrupp som tillsammans ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet.
Vi söker en biträdande rektor som främst kommer ansvara för årskurserna 4-6. Du kommer att ingå i vår skolledning som består av rektor och två andra biträdande rektorer. Tillsammans leder och fördelar vi arbetet samt tar fram strategier för det ständiga pedagogiska utvecklingsarbetet som sker på skolan.
Som förvaltningschef har du ett övergripande personal- budget- och verksamhetsansvar för en organisation med drygt 1 400 medarbetare och med en budget på ca 800 Mkr. Du leder verksamheterna genom förvaltningens ledningsgrupp. Du ingår även i kommunens ledningsgrupp tillsammans med övriga förvaltningschefer.
Som kulturskolechef leder och fördelar du arbetet i kulturskolan. Du har personal- och budgetansvar för hela verksamheten. Du är en del av utbildningsförvaltningen och rapporterar till utbildningschefen. Du ingår i kommunens chefsgrupp. Viss del av tjänsten omfattar undervisning.
Som biträdande rektor på Askebyskolan ska du bistå rektor och administrativ chef i ledningen av verksamheten, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet och driva skolans utveckling framåt. Tillsammans med rektor och skolans ledningsgrupp ansvarar du för att verksamheten
Ditt uppdrag hos oss blir att leda och utveckla grundsärskolan, träningsskolan och det pedagogiska arbetet i våra lärstudios. Ditt arbete fokuserar på ökad måluppfyllelse, trygghet och arbetsro för alla elever. Du kommer att ha i uppdrag att handleda våra elevassistenter och pedagoger inom ovanstående enheter.
Ditt uppdrag är att planera och genomföra undervisning för en grundsärklass 7-9, samarbeta med övriga lärare i grundsärskolan samt med de elevassistenter som finns kopplade till klassen. Vi söker dig som är speciallärare, med erfarenhet sedan tidigare av att undervisa grupper med inriktning ämnen.