Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 24 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Våra medarbetare arbetar i team och du kommer att leda två av dem. Du är bra på att kommunicera och locka fram det bästa ur dina medarbetare. Tjänsten innehåller såväl operativt arbete, ansvar för processer och personalansvar för drygt 20 personal. I tjänsten ingår schemaläggning och andra administrativa uppgifter.
Tjänsten innefattar ett långtgående strategiskt och operativt ansvar samt resultat- och personalansvar. Du kommer att arbeta i en decentraliserad och målstyrd organisation med stort ansvar att inom givna ramar utveckla verksamheten mot fastställda mål. Du är en viktig representant för verksamheten.
Som specialpedagog/speciallärare ingår du i vårt specialpedagogiska team som regelbundet har egna möten med skolledningen. Du bidrar till hela skolans utveckling inom inkluderings-/tillgänglighetsområdet. Du har kompetens att screena/kartlägga elevers kunskapsutveckling inom olika områden.
Du kommer att arbeta med elever på vår särskola.Vi ser det därför som en merit om du har erfarenhet av att arbeta på särskola eller liknande verksamheter. I vår verksamhet finns elever på olika utvecklingsnivåer och inom tre olika program. Fokus är elevens utveckling och välmående i verksamheten.
Som ledare har du ansvaret för att förskoleverksamheten utvecklas i enlighet med läroplanens och övriga styrdokuments mål och intentioner. Du driver ett aktivt systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete som fokuserar på hur pedagoger och förskolans miljö kan bidra till barns möjligheter att lära.
Rektor till Annebergs skola med ansvar för förskoleklass, grundskola år 1-6 samt Annebergs skolas fritidshem och Flisby fritidshem. I Nässjö kommun jobbar du som rektor även i nära samarbete med andra rektorer och ser det som en tillgång/styrka att vara en del av ett team.
Vi söker dig som är utbildad Specialpedagog eller har annan adekvat utbildning för uppdraget. Hos oss arbetar du i vårt elevhälsoteam för att aktivt skapa goda förutsättningar, lärande och utveckling för eleven. Du har också som specialpedagog ett nära samarbete med våra heltidsmentorer som stöttar eleverna.
Du kommer att undervisa i matematik och biologi i vanlig klasser samt i vår riksrekryterande spetsutbildning i matematik och NO. Som förstelärare kommer du bl.a: Coacha och stötta mattelärarnas pedagogiska arbete både genom enskilda samtal men också genom att hålla mattelyftets tankar och idéer vid liv.
Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam som är ett eget arbetslag på skolan. Arbetslaget bestående av olika professioner såsom exempelvis kurator, skolpsykolog, speciallärare, studie- och yrkesvägledare samt skolledare. Du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga speciallärare samt undervisande lärare.
Arbetsuppgifter, Genomföra utbildningsinsatser mot enskilda elever och elevgrupper utifrån skolans identifierade behov. Dokumentera, genomföra, följa upp och utvärdera pedagogiska kartläggningar, screeningar, åtgärdsprogram och extra anpassningar.
Du är förskoleenhetens sakkunniga i frågor som rör barn i behov av särskilt stöd. Du ska samarbeta och samverka med enhetens personal och föräldrar runt enhetens barn i behov av särskilt stöd. Du ska handleda och utgöra ett stöd för enhetens förskolepersonal i frågor som rör barn i behov av särskilt stöd.
Vi söker dig som är speciallärare alt. specialpedagog för arbete i årskurserna 4-9. Är du även behörig i att undervisa i svenska som andraspråk är det meriterande. Vi söker dig som vill arbeta nära elever och lärare främst i klassrummet men även vid behov i mindre grupper.
Vi söker en speciallärare/specialpedagog till vårt elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska, skolpsykolog, biträdande rektor och rektor. Beroende av om du är speciallärare eller specialpedagog så utformar vi uppdraget gemensamt. Vi vill ha fokus på det främjande och förebyggande arbetet.
Skolan är inne i en utvecklingsfas där vi vill se dig som en medspelare för att stärka och utveckla vår skola. Du ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och vår administrativa chef, där riktlinjerna för detta arbete läggs upp. Som skolans biträdande rektor kommer du att ha ansvar för elevhälsan
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att vara ett strategiskt stöd till rektor i genomförande av uppdraget gällande verksamhets- och omvärldsanalyser, ekonomistyrningens och andra styrsystems utformning. Även ansvara för budget-, uppföljnings- och planeringsprocessen samt för processen kring upphandling ingår.
Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam. Teamet består av skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog samt specialpedagoger vilka har i uppdrag att arbeta förebyggande och främjande, men också direkt med enskilda elever eller elevgrupper utifrån rektors eller på delegation, biträdande rektors beslut.
Du kommer att ansvara för en mindre undervisningsgrupp. Ditt uppdrag kommer i huvudsak att handla om att leda och organisera undervisningen avseende elever åk 4-6 samt ge ett riktat specialpedagogiskt stöd utifrån elevernas skolsituation. Du ingår i ett team och undervisar tillsammans med tre erfarna resurspedagoger.
Vi behöver Dig som kan testa elevers kunskaper och utreda elevers stödbehov. En del av arbetet består i att tillsammans med annan personal på skolan göra pedagogiska kartläggningar som stöd i de utredningar som vi remitterar vidare till skolläkaren, logopeder  och psykiatriker.
Vi söker dig som vill jobba som huvudansvarig speciallärare i liten undervisningsgrupp för årskurs 3-6. Arbetet innebär att du kommer att ge särskilt stöd till enskilda elever och du kommer att  arbeta i en mindre elevgrupp. Du anpassar undervisningen till elevers behov av särskilt stöd.
Som specialpedagog i projektet arbetar du med utbildning och handledning för personal i grundskolan. Förskollärare och skolpersonal kommer att få utökad utbildning och handledning av specialpedagogerna i teamet för att bättre kunna möta behoven hos barn och familjer.
Du samarbetar med specialpedagogerna och lärarna i arbetet med att identifiera elevernas behov. Du följer upp de kartläggningar som genomförs i olika klasser och arbetar i ett team tillsammans med skolans specialpedagoger. Tjänsten riktar sig mot åk F-6.
Vi söker dig som tillsammans med skolledning och personal är med och utvecklar vår fina skola i linje med vår vision. Som förstelärare ska du har god förmåga att skapa intresse, delaktighet, förståelse och engagemang hos medarbetare. Uppdraget som förstelärare kommer utformas tillsammans med skolledningen.
På Mariaskolan ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare: Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Dina arbetsuppgifter innebär att undervisa i mindre undervisningsgrupper, att stötta och hjälpa elever i ordinarie undervisning, att skriva åtgärdsprogram. Du har, tillsammans med ansvarig skolledare, ansvar för elevvården inom ett arbetslag.