Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 31 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Du ansvarar för att eleven utmanas till optimalt lärande utifrån elevens individuella förutsättningar Som speciallärare/pedagog kommer du att arbeta med elever med behov av stöd både i mindre grupp och i ordinarie klass i åk 7-9. I arbetet ingår handledning och stöttning av elevassistenter.
Nu söker vi en biträdande förskolechef som vill vara med att ta nästa steg i utvecklingen av vår fina verksamhet – vi expanderar förskolenheten och kommer starta två helt nybyggda förskolor inom ett år. Du kommer även att ingå i skolenhetens strategiska ledningsgrupp.
Du ingår i elevhälsoarbetet där vi arbetar främjande och förebyggande. Som biträdande rektor för 4-9 enheten för våra elever med hörselnedsättning på Alviksskolan kommer du bistå rektor i ledningen av verksamheten, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet.
Som administrativ ledare/biträdande rektor ingår du tillsammans med rektor och biträdande förskolechef i ledningsgruppen för Herrestorps rektorsområde som omfattar förskola, skola, fritidshem och en öppen förskola i samverkan med familjernas hus i Vellinge centrum.
Som biträdande rektor på F-3 enheten för våra hörselklasser på Alviksskolan kommer du bistå rektor i ledningen av verksamheten, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet och driva skolans utveckling framåt. Du ingår i elevhälsoarbetet där vi arbetar främjande och förebyggande.
Som rektor tillika förskolechef är du direkt underställd utbildningschefen och ingår tillsammans med övriga rektorer i utbildningsavdelningens ledningsgrupp. Som rektor har du personal-, arbetsmiljö-, ekonomi-, lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar.
Som biträdande rektor hos oss ska du tillsammans med rektor tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med skollag, läroplan, budget och övergripande verksamhetsmål och biträda rektor i ledning och planering av arbetet. I uppdrag ingår personal- och verksamhetsledning för förskoleklass, fritidshem och grundskola, F-3.
Uppdrag som förskolechef är att ansvara för det strategiska arbetet med budget-, personal- och verksamhetsfrågor på den egna enheten. Uppdraget innebär ett nära och operativt ledarskap som skapar engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Du leder och samordnar det pedagogiska arbetet.
Som biträdande rektor är du direkt underställd rektor för skolenheten och verkar tillsammans med övrig ledning, inom ramen för den delegering som rektor gett. På skolan finns en inre ledningsgrupp som består av dig, en rektor, adminstrativ chef och en bitr. rektor/bitr. förskolechef.
Uppdraget som förskolechef är att ansvara för det strategiska arbetet med budget-, personal- och verksamhetsfrågor på den egna enheten. Uppdraget innebär ett nära och operativt ledarskap som skapar engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp med ansvarar för förskoleverksamheten.
Som förskolechef för Hornsbergs förskoleområde kommer du att ha ett helhetsansvar för dina förskolor med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. I din ledningsgrupp på förskolorna ingår en biträdande förskolechef, en pedagogisk utvecklingsledare. en specialpedagog samt en administrativ assistent.
Vi söker en Speciallärare som brinner för att arbeta med elever i mindre elevgrupper inom årskurserna 7-9. Vi vill skapa mer och bättre skola för fler. Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla framtidens skola. Du är en nyfiken och kreativ person med förmåga att omsätta drömmar till verklighet.
Till arbetsuppgifterna ingår bl.a att arbeta förebyggande och bidra till att tidigt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. Ge arbetslaget stöd och verktyg att utforma och anpassa verksamheten så att alla barn får utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam som jobbar mycket nära skolans ledning och arbetar där med övergripande strategiska elevhälsofrågor och med analysarbetet på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Du är lösningsorienterad och van vid att samarbeta.
Vi söker en speciallärare som ingår i skolans elevhälsoteam och som vill göra skillnad för eleverna! De förmågor som krävs är engagemang och flexibilitet. Du kommer att arbeta med enskilda elever och/eller med olika elevgrupper i samarbete med undervisande lärare.
Du får som biträdande rektor ansvar som chef och pedagogisk ledare för pedagoger i år F-5, vilka alla ingår i arbetslag och i kollegiala lärgrupper. Biträdande rektor ingår i skolledningen som består av rektor, biträdande rektorer och skolintendent.
I uppdraget som förskolechef har du resultatansvar för måluppfyllelse, verksamhetsutveckling, personalansvar, budget och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef. Som ledare har du ansvaret för att förskoleverksamheten utvecklas i enlighet med läroplanens och övriga styrdokuments mål och intentioner.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara riktade mot åk 7-9. Du har ett långtgående strategiskt och operativt ansvar samt resultat- och personalansvar. Du kommer att arbeta i en decentraliserad och målstyrd organisation med stort ansvar att inom givna ramar utveckla verksamheten mot fastställda mål.
Som biträdande rektor leder du ett av två arbetslag i årskurs 7-9 och är med och driver skolans vision. Du är delaktig i att utveckla undervisningen och göra den tillgänglig och meningsfull. Genom ett inkluderande förhållningssätt skapar du och arbetslaget, en undervisning som är anpassad till alla våra elever.
Du kommer att få arbeta med elever främst i åk 6-9. Vi söker dig som vill vara en viktig länk i vår strävan efter att skapa en god miljö för elevernas hälsa, lärande och utveckling. Du arbetar direkt med elever som behöver stöd och stimulans, enskilt och i grupp och med stöd och handledning till lärare .
Som biträdande rektor på Enskede skola har du ett spännande, omväxlande och ansvarsfullt arbete. Tillsammans med rektor och ledningsgrupp ansvarar du för att planera, följa upp samt utveckla enhetens verksamheter. Du kommer närmast att leda arbetet med personal och elever i åk F-3 och fritidshem.
Vi söker nu en speciallärare till grundsärskolan. Du kommer att ansvara för en klass bestående av 10 elever i åk 7-9 med inriktning ämnen. Tjänsten innefattar undervisning, genomförande, dokumentation och uppföljning. I ditt arbetslag arbetar även två resurspedagoger.
Kulturskolans verksamhet ska breddas, eleverna bli fler och vi ska särskilt satsa på att locka barn och ungdomar vi av olika anledningar inte når idag. Som enhetschef vid Kulturskolan är du direkt underställd kulturskolechefen och ingår i dennes ledningsgrupp
I samarbete med stadsdelsförvaltningarna ska utbildningsförvaltningen utveckla stadens förskolesamordning och vidareutveckla stadens kvalitetsarbete inom förskolan. Fokus för uppdraget är kompetensutveckling av förskolepersonal, kompetensförsörjning och rekrytering av förskollärare.
Hos oss får du arbeta i en organisation som har höga förväntningar på mycket goda arbetsinsatser hos både medarbetare och elever. Du får arbetskamrater och medarbetare med hög kompetens och stort engagemang. Som biträdande rektor för åk 4-6 har du ansvar för den pedagogiska verksamheten och du har personalansvar.
Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamheten och att leda den i förhållande till de nationella och kommunala styrdokumenten. Som pedagogisk ledare förväntas du driva utvecklingsfrågor i nära samarbete med dina medarbetare. Du ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp.
Arbetsuppgifter, Arbete i grundskolan, speciallärare/specialpedagog Åk F-3. Kvalifikationer - Du har lärarlegitimation, speciallärar/ specialpedagogexamen. Gärna med läs, skriv och språkutveckling. Du kommer att arbeta i härliga arbetslag med hög trivsel och i ett aktivt och engagegarat elevhälsoteam.
Du kommer att arbeta i vårt elevhälsoteam på Lugnets skola. Du är en av fyra specialpedagoger som ingår i skolans elevhälsoteam. Tillsammans kartlägger, utreder, planerar, handleder och genomför beslutade insatser. Du kommer arbeta med både yngre och äldre elever och ha nära kontakt med arbetslag.
Vi söker nu två speciallärare/ specialpedagog. Som specialpedagog/speciallärare hos oss blir du en betydelsefull del av arbetet med de elever som kommer att ha sin undervisning i Kistagruppen. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete.
Som biträdande rektor är du direkt underställd rektor för skolenheten och verkar tillsammans med övrig ledning inom ramen för den delegering som rektor gett. Organisationen ska präglas av lärande, där erfarenheter och kunskaper sprids och utvecklas mellan medarbetare, ledare och verksamhet.
Som biträdande rektor på 4-9 delen kommer du att driva pedagogiska framtidsfrågor som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Du kommer att leda och vara en inspirationskälla i det dagliga elevhälsoarbetet. Du ingår skolans ledningsgrupp som består av rektor och 2 biträdande rektorer samt skolintendent.