Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 28 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Du arbetar främst som specialpedagog i åk 7-9 och ingår i skolans elevhälsoteam. I arbetet ingår undervisning för elever i behov av särskilt stöd eller extra stimulans. Du handleder skolans pedagoger för att utveckla lärmiljöer och stärka arbetet kring elevens hela dag och möjlighet till inkludering.
Du arbetar främst som specialpedagog i förskoleklass tom åk 3 och ingår i skolans elevhälsoteam samt har nära samarbete med arbetslagen. I arbetet ingår undervisning för elever i behov av särskilt stöd eller extra stimulans.
På Hjulsta grundskola vill vi att våra elever ska lyckas. Därför har vi ett kunnigt och kreativt team bestående av tre specialpedagoger som tillsammans med våra pedagoger arbetar för att våra elever ska lyckas. Nu vill vi komplettera med en speciallärare.
I uppdraget som specialpedagog/speciallärare ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande. Du kommer att ingå i EHT som strävar efter att utvecklas för att arbeta mer främjande och förebyggande.
Som biträdande rektor har du ett nära samarbete med rektor och ytterligare en biträdande rektor som tillsammans leder och utvecklar förskolornas utbildning mot uppsatta mål. Du kommer vara närmaste chef på några av områdets förskolor och arbeta med personal- och organisationsfrågor.
Vi söker dig som har erfarenhet, kompetens och stort engagemang att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Ditt utmanande och viktiga arbete kommer att på varierande sätt arbeta med elevers lärande tillsammans med de andra pedagogerna i arbetslaget.
Att arbeta som specialpedagog på våra förskolor innebär att du bidrar till att ge alla barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du kartlägger hinder och möjligheter i lärmiljön på organisations-, grupp- och individnivå och stödjer personalen i arbetet med extra anpassningar.
Utöver ditt samarbete med klasslärarna kommer du ha ett nära samarbete med övriga speciallärare på skolan samt skolans specialpedagog. Du kommer även i nära samarbete med skolans hälsoteam arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att undanröja hinder för elevernas lärande.
Som förstelärare har du ett särskilt fokus på undervisningsmetoder som leder till högre måluppfyllelse. Tillsammans med de övriga förstelärarna och den pedagogiska ledningsgruppen vidareutvecklar ni skolans undervisning. Med tiden finns även möjlighet att vara med och utforma försteläraruppdraget.
Du inspirerar, motiverar, leder och utvecklar dina elever i ditt ämne. Undervisning i musik årskurserna 4-9. Du ansvarar med stöd av kollegor för program och genomförande vid gemensamma samlingar som lucia och avslutningar. Du har tillgång till en väl tilltagen musiksal med rejäl utrustning och många instrument som du underhåller.
Uppdraget innebär att du ska administrera ansökningar till särskolans mottagandeteam samt samordna och leda arbetet tillsammans med de andra professionerna i teamet. Ge kontinuerlig information och föra dialog med vårdnadshavare och skola. Delta i bedömning och handläggning av ansökningar för tilläggsbelopp.
Du ingår i skolans ledningsgrupp som består av rektor, fem biträdande rektorer, en administrativ chef och tio arbetslagsledare. Här trivs vi som gillar utveckling, teamwork och att ha högt i tak. Om du tillhör den engagerade kategorin skolledare med elevfokus och passion för uppdraget ser vi fram emot din ansökan.
I uppdraget samarbetar du med skolledning, lärare, kurator, skolsköterska och specialpedagog för att på bästa sätt bidra till elevernas måluppfyllelse. Du kommer att arbeta nära elever och personal med specialpedagogiska insatser. Du arbetar såväl främjande som åtgärdande och med fokus på tidiga insatser.
2019-08-07 
Du ingår i arbetslag F–3 och undervisar en elev som är inkluderad i klassrummet. Du planerar undervisning tillsammans med klassläraren med handledning av F–3s speciallärare. Du ansvarar för elevdokumentation, uppföljningar och föräldrar kontakt.
ESS-gymnasiet söker nu en matematiklärare som är specialpedagog/speciallärare, för att fungera inom sjukhusskolornas verksamhet. Arbetet inom sjukhusundervisningen är mångfacetterat. Bl.a undervisa elever som är inom sjukhusvård och som för tillfället inte kan delta i undervisning i den ordinarie skolan.
Vi söker nu en speciallärare med några års erfarenhet.Du kommer att arbeta enskilt med elever och även med elever i grupp samt ansvara för vederbörlig dokumentation. Du kommer att ingå i vårt elevhälsoteam och arbeta i första hand mot elever i åk 7-9. Du bör ha en lärarexamen i grunden där matematik är ett av ämnena.
Du ingår i enhetens ledningsgrupp vilket innebär ett övergripande ledningsansvar tillsammans med rektor. Vara ansvarig för specifika arbetsområden och att självständigt arbeta, delge och lyfta frågor från dessa områden i ledningsgruppen samt ta gemensamma ledningsbeslut.
Vi på Eiraskolan behöver nu en ny fantastisk kollega i vårt specialpedagogteam. Du kommer tillsammans med dina två kollegor att vara en del av vårt elevhälsoteam. Din uppgift är att samverka kring och stödja pedagogernas arbete med planering, genomförande och utvärdering av extra anpassningar och planera, genomföra och utvärdera specialpedagogiska insatser.
Du ingår i vårt elevhälsoteam. Din roll är bland annat att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i skolans förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att tillsammans med övriga i EHT stödja skolans pedagoger i arbetet med stöd och anpassningar till elever samt ge handledning och konsultation.
Vi söker dig som är speciallärare med kunskap, erfarenhet och framförallt en stor vilja att arbeta inkluderande. Meriterande är om du har specialisering matematik. Du kommer att ingå i ett arbetslag på högstadiet där du tillsammans med biträdande rektor ansvarar för elever i behov av särskilt stöd.
Vi söker en specialpedagog eller speciallärare som kan arbeta i grundskolan. Du har förmågan att strukturera ditt arbete utifrån verksamhetens behov med eleven i fokus samt har kunskap kring olika funktionsnedsättningar och kompensatoriska verktyg.
Hos oss tillhör du arbetslag elevhälsan och i arbetslaget ingår speciallärare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, skolkuratorer och skolsköterskor. Elevhälsan träffas regelbundet i olika konstellationer, både för att fokusera på aktuella händelser, men även för att arbeta främjande och förebyggande i den pedagogiska verksamheten.
Arbetet som specialpedagog på Örbyskolan innebär att du är en viktig medlem i vårt Elevhälsoteam och bidrar med din kompetens. Vi har stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. I samarbetet med arbetslag och personal kommer du att handleda och stödja arbetet kring våra elever.
Du kommer att vara en del av skolans elevhälsa, som innefattar specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog samt studie- och yrkesvägledare. Tillsammans med övriga specialpedagoger och speciallärare på skolan kommer du att samordna det specialpedagogiska arbetet och vara drivande i arbetet med att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner sig motiverade i sitt lärande.
Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, psykolog, specialpedagoger/speciallärare, skolhälsovård samt skolledare. Du förväntas kunna göra screening-tester av elever, men även genomföra andra tester och utredningar med de elever som behöver särskilt stöd.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp bestående av avdelningschef, biträdande avdelningschef samt stadsdelsområdets rektorer från totalt 11 enheter. Tillsammans har ni ett gemensamt ansvar för att utveckla utbildningen på förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör.
Som speciallärare har du en god förmåga att anpassa undervisningen utifrån alla elevers olika behov, förutsättningar och sätt att lära. Varje elev är unik och din uppgift som speciallärare är att kunna erbjuda eleverna strategier, verktyg och handledning för att elevernas förutsättningar att nå målen ska öka.
Du arbetar som lärare i matematik- och NO på högstadiet. Du ingår i ett av våra arbetslag och samarbetar med ämneskollegor utifrån ett ämneslag. Tillsammans med en kollega fungerar du som mentor för en av våra klasser på högstadiet.