Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 32 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Vi söker nu 1-2 specialpedagoger / resurspedagoger som vill arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Under skoltiden handlar det om att stödja eleven i klassrumssituationen och även enskilt. Under fritidshemstiden kring det sociala samspelet och i leken.
2016-12-11 
Som kommunövergripande specialpedagog kommer du i samarbete med med övrig personal i centrala Resursteamet arbeta med stöd till kommunens grundskolor och Individuella Gymnasiet i deras viktiga arbete med eleverna. Stödet sker genom konsultation och rådgivning i specialpedagogiska frågor, kompetensutvecklande insatser.
Vi söker nu en behörig lärare mot lägre åldrar. Tjänsten är i åk 1 och är ett försteläraruppdrag med inriktning språkutveckling och genrepedagogik. Du kommer att ingå i arbetslag/team med en lärarkollega och med fritidspersonal. Fritids och skolan arbetar på ett naturligt sätt genom att man delar lokaler.
Vi söker två rektorer till vår gymnasieskola, som vill vara med och utveckla en verksamhet där elevernas ambitioner står i centrum. I uppdraget ingår att tillsammans med ledningsgruppen, personal och elever verka för att Brinellgymnasiet även i framtiden förblir en attraktiv skola.
Vi söker en specialpedagog till vårt rektorsområde. Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med såväl lärarna i arbetslagen och skolornas speciallärare. Arbetet sker i nära samarbete med rektor och biträdande rektorer på skolorna.
I arbetsuppgifter ingår personalansvar för lärare och fritidspersonal som arbetar med elever i årskurserna F-2. Ansvar för verksamheten för elever i årskurserna F-2 samt ansvara för att utveckla värdegrundsarbetet på skolan tillsammans med Trygghetsteamet.
Du kommer att ingå i ett stort och välfungerande EHT som hela tiden strävar efter att utvecklas. Vi tror på ett nära samarbete med pedagogerna och vill finnas som ett stöd för dem i deras arbete. Dina uppgifter kommer i huvudsak att handla om att ge riktat stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper.
Som biträdande rektor på Kärrtorps gymnasium är ditt uppdrag att tillsammans med rektor och ledningsgrupp planera, följa upp och utveckla hela skolans verksamhet. Du kommer att ha ett särskilt ansvar för att leda och utveckla de stödjande och pedagogiska verksamheterna.
I tjänsten som förstelärare i matematik har du huvudansvaret för matematikämnet på skolan och undervisar i matematik i år 7-9 samt i ett annat ämne där du har behörighet. Vi tillämpar tvålärarskap på Smedshagsskolan, vilket innebär att du kommer att ha en ämneskollega med dig i klassrummet.
Vi söker en speciallärare och/eller specialpedagog med bred erfarenhet av aktuell åldersgrupp. Vi förväntar oss att du med specialpedagogiska metoder kan undervisa och stötta elever utifrån deras specifika svårigheter, både på grupp och individnivå.
Du arbetar direkt under rektor med skolans personalfrågor och ekonomi och dess administration och lokaler. Du har personalansvar för vår administrativa personal och vaktmästeri. I tjänsten ingår att vara skolans kontaktperson mot fastighetsägaren och mot städbolag och andra entreprenörer.
Vi söker en gymnasielärare i Fysik och Matematik med möjlighet till förstelärarskap! Vi söker dig som har socialkompetens och är genuint intresserad av att bidra till vår utveckling, vill arbeta elevnära med en samlad skoldag och vill arbeta med verklighetsbaserade och ämnesövergripande projekt och i programlag.
Som administrativ chef ansvarar du för funktionerna ekonomi, styrning, utredning, nämndadministration, skoljuridik, lokaler, invånarstöd och it-teknik. Du leder en organisation med specialistkompetenser som dels har ett huvudmannauppdrag, dels har en verksamhetsstödjande funktion.
Vi söker en specialpedagog/speciallärare, som ska undervisa, handleda, coacha och arbeta i elevgrupper åk 7-9. Nära relationer med eleverna är centralt i tjänsten. Utvecklingsarbete för elever i behov av stöd och alla elever. Åtgärdsprogram, pedagogiska utredningar och dokumentation är en annan del av arbetet.
Vi letar efter en lärare som tycker om att undervisa och har lätt att "fånga eleverna" och få dem delaktiga i sina lärprocesser. Vi söker dig som planerar, genomför, utvärderar och säkerställer kvalitativ undervisning efter varje enskild elevs behov.
Du kommer att arbeta som specialpedagog mot årskurs 4-6. Du kommer att ha föräldrakontakter och samarbeta med arbetslagen kring de elever som behöver mest stöd. Du kommer att ingå i skolans elevhälsa. Vi arbetar med formativ bedömning och pedagogiska planeringar varpå erfarenhet av detta är meriterande.
Du kommer att vara en del av rektorsgruppen, bestående av rektor, dig och vår intendent samt ledningsgruppen som då är nyss nämnda kompletterade med våra engagerade förstelärare och utvecklingsledare på skolan. Vi tror på, och arbetar mål och resultatstyrt och har tilltro till våra medarbetare.
Som biträdande rektor kommer du att ha det övergripande ansvaret för sektor 1, i sektorn ingår för närvarande teknikprogrammet. Som pedagogisk ledare har du en nyckelroll för skolans fortsatta utveckling. Ditt uppdrag är att tillsammans med lärarna leda arbetet med en tydlig inriktning mot elevers lärande.
På Kungsgårdens skola vill vi att du som speciallärare har en god förmåga att individualisera lärandet eftersom alla elever har olika behov, förutsättningar och sätt att lära. Vi söker dig som är en tydlig ledare med förmåga att skapa goda relationer.
Som förskolechef blir ditt uppdrag att leda verksamheten och skapa förutsättningar för en god kvalitet. Du ingår i ledningsgruppen för förskolans verksamhet tillsammans med ytterligare 14 förskolechefer och förväntas bidra till ett helhetsansvar för samtliga förskolor i kommunen.
Arbetet innebär stöd till enskilda elever eller mindre grupper av elever samt konsultativt stöd gällande handledning till lärare och övriga pedagoger. Som stöd för enskilda elever samarbetar du med lärare och träffar elever och föräldrar i planerings- och utvecklingssamtal.
Nu söker vi en ny kollega till oss. I dina arbetsuppgifter ingår ansvar för specialundervisning främst i ämnena Ma och Sve. Det är även möjligt att kombinera tjänsten med ett försteläraruppdrag med fokus på att arbeta med kollegialt lärande och handledning.
Du kommer att undervisa i grundsärskolan åk 7-9 inriktning ämnen. Du undervisar i alla teoretiska ämnen inklusive bild. Vi vill att du ska vara med att forma och utveckla grundsärskolan och dess team till en utvecklande och lärande miljö för våra elever.
Nynässkolan söker nu en speciallärare. Du kommer tillsammans med skolans spec-team (specialpedagog, 2 speciallärare och språkstödjare) att ansvara för insatser för de elever med behov av specialundervisning och/eller Svenska som andraspråk.
Speciallärare/specialpedagog för undervisning av elever med särskilda behov i åk 4-6.Vi söker dig som är lärare för årskurs 4-6 och i något eller några av ämnena svenska, matematik, so,no, engelska. Du har god förmåga till samarbete och bidrar gärna till att verksamheten kan utvecklas vidare.
Som biträdande rektor är du direkt underställd skolans rektor och ingår i skolans ledningsgrupp. I överenskommelse med rektor ansvarar du självständigt för delar av ledningsuppdraget, vilket även inkluderar personalansvar. Tillsammans med skolans ledningsgrupp ansvarar du för att verksamheten drivs enligt gällande styrdokument, mot uppställda mål.
Som biträdande rektor kommer du att ha personalansvar för skolans lärare och en stor del av rollen handlar om att motivera, coacha och utveckla pedagogerna. Du kommer också att ha ett övergripande ansvar för elevvården och vara mycket involverad i kommunikationen till elever, föräldrar och lärare.
Förutom arbetet med elever i årskurserna 4-6 förutsätts du arbeta resultat- och målinriktat. Du kommer att arbeta tillsammans med andra specialpedagoger/lärare och tillhöra en arbetsgrupp som leds av rektor. Du har tillhörighet i lågstadiets arbetslag med tätt arbete med övriga pedagoger i laget.
Vi söker dig som har ett stort engagemang för arbetet och som kan arbeta enskilt med elever och grupper. Du kan arbeta med handledning av pedagoger. Du har kompetens inom kompensatoriska hjälpmedel. Du kommer även att ingå i skolans elevhälsoteam.
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla framtidens skola. Du är en nyfiken och kreativ person med förmåga att omsätta drömmar till verklighet. Arbetsuppgifter är sedvanliga specialpedagogiska arbetsuppgifter med fokus på det förebyggande elevhälsoarbetet.
Undervisning på frisör- och stylistprogrammet, men då vi arbetar ämnesövergripande undervisar du ibland även på andra program. Möjlighet till försteläraruppdrag med fokus på pedagogisk utveckling och kollegialt lärande.
I ditt arbete som speciallärare på Eriksdalsskolan undervisar och utvecklar du elevernas kunskaper inom ramen för ett inkluderande tankesätt. Vi vill också att du ser styrkan i att bidra med det specialpedagogiska perspektivet i den vardagliga planeringen.